Saturday, December 29, 2007

Hassan Massali-Iranian Student Confederation-confederations

راديو صدای آمريكا/ تفسير خبر/ ٢٨ دسامبر ٢٠٠٧

بخشهايی از گفتگوی ديروز راديو تلويزيون استيت دپارتمنت با تروريست فلسطينی و عضو پيشين كنفدراسيون ماجراجويی، حسن ماسالی، كه در بخش پنجم اين سلسله نوشته ها نيز به او اشاره شد.

كليپ

Friday, December 28, 2007

sobh sobhe Iran Monarchy Monarchist

پيشنهاد می كنم نوشته زير را كه ديروز (پنجشنبه ٢٧ دسامبر) در "صبح ايران" در ستون "ميهمان ناشناس" اين روزنامه بچاپ رسيد حتما بخوانيد. شايد در ميان ديگر مقالات اين روزنامه در يكسال گذشته، در ابله و هالو پنداشتن خواننده همانندی نداشته باشد.

بيخود نيست كه اين قبيل لمپن های قلدر، زورگو، و بطور آشكار تحريفگر و دروغ پرداز را، برای بدنام كردن و فرار دادن همه از تنها جنبش ايرانی ی از همه سو مورد يورش، "شاهی"، "سلطنت طلب" يا هواداران پهلوی دوم جلوه می دهند!

"تنی چند از مجريان برنامه های راديو تلويزيون در همين شهر لوس آنجلس هستند كه چون با عقايد و نظرات پاره ای از افراد همخوانی ذهنی ندارند همچنان آب در هاون می كوبند و افرادی نظير عباس ميلانی ها را ميدان می دهند و آنها را باد می كنند، به اين گمان كه اينان چهره ای تافته ی جدا بافته هستند. عباس ميلانی هم پاره ای از تخيلات خود را در كنار مسائل رژيم گذشته قرار می دهد و بدون اينكه متوجه باشد اين چنين كالايی ديگر خريداری ندارد بطور غير مستقيم به بزرگ جلوه دادن قدرت اسلام و جمهوری اسلامی می پردازد. چند روز قبل وی در يكی از همين برنامه ها گفته است كه حكومت شاه با برپا داشتن جشن های شاهنشاهی قصد داشت كه از همان زمان اسلام و اسلامگراها را بكوبد! در حاليكه چنين فرضيه ای هرگز واقعيت ندارد. زيرا يكی از انتقاداتی كه به پادشاه فقيد ايران میشد اين مسئله بود كه چرا وی مراسم مذهبی برپا می دارد و اينهمه به آخوندها باج می دهد و به آنها احترام می گذارد.

اما از اين مسائل گذشته آيا با تمامی مسائلی كه ايران امروز دارد اگر اين آقای عباس ميلانی فكر و انديشه ای خارق العاده دارد كه تنی چند او را چسبيده اند و رها نمی كنند. چرا از وی هرگز نمی پرسند آقای ميلانی آنچه رخ داده و گذشته بكار امروز ما نمی خورد. در باره ی آن بعد از رهايی ايران می توان بحث كرد و كتاب نوشت. اينك با اين رژيم اسلامی كه خون مردم ايران را در شيشه كرده چه بايد كرد؟... براستی در قبال اين حكومت آخوندی...آيا حرف و حديثی و طرحی نيست كه افرادی مثل اين حضرت عباس ميلانی پيرامون آن سخن بگويد كه مرتب مطالبی عنوان می كند كه بطور مستقيم بسود حكومت تهران تمام می شود؟"

Wednesday, December 26, 2007

Iranian Student Confederation-confederations-Manouchehr Yazdi


کالبد شکافی روشنفکران کنفدراسیون
نقش روشنفكران كنفدراسیون در فروپاشی اقتدار ملت ایران

منوچهر يزدی

بخش نخست (Word/PDF)
کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در لندن تشکیل شد...!
اعترافات چند تن از رهبران کنفدراسیون ...
کنفدراسیون زمینه ساز شبکه های تروریستی علیه ایران

بخش دوم (Word/PDF)
قصه پر ملال کنفدراسیون دانشجویان ایران
در کنفدراسیون ، درس حکومت اسلامی می دادند...!
روشنفکران تهی مغز پوشالی ، در دام توطئه های جهانی...!!

بخش سوم (Word/PDF)
کنفدراسیون، بخشی دیگر از بدنه توطئه علیه ایران
روشنفكران مبارز سیاسی، در کنفدراسیون ، آموزش خیانت دیدند!!
کنفدراسیون، سازمانی که پس از انقلاب دیگر تشکیل نشد...!!
چگونه سوء قصد کنندگان به جان شاهنشاه بخشیده شدند؟!

بخش چهارم (Word/PDF)
کوشش های روشنفکران چپ در قالب کنفدراسیون
بازگشت جوانان سر خورده به آغوش ميهن
جوانانی که قربانی توطئه بیگانگان براي حذف قدرت ایران شدند...

بخش پنجم (Word/PDF)
براندازان اقتدار ملت ايران هم چنان در فضاي سياسي نفس ميكشند ...!!
خانبابا تهراني از منابع گوناگون تغذيه ميشد و همچنان در سوداي آزادي است ..!!
رضا براهني روشنفكر "چپ" در آغوش امپرياليسم جهانخوار! چه ميكرد ...!!؟
رمزي كلارك نامي آشنا در ميان دشمنان ايران ... !!
دو تن از اعضاي جبهه ملي در آغوش صدام حسين درس خيانت و جنايت آموختند: حسن ماسالي و خسرو كلانتري

nehzate azadi-Freedom Movement of Iran- Manouchehr Yazdi - ramsey clark


كالبد شكافي روشنفکران "نهضت آزادی" در ايران

منوچهر يزدی

بخش نخست (Word/PDF)
همزمان با پیروزی حزب دموکرات در آمریکا، نهضت آزادی در ایران تشکیل شد!
٢٥٠٠ سال کنار نشستیم، حساب مان را کف دستمان گذاردند ...؟!!
سوپر مارکت سیاسی، هر گروهی را جذب می کرد و هر کالایی را میفروخت...!
نهضت آزادی در کنار دشمنان ایران و پان عربیسم...!!

بخش دوم (Word/PDF)
رمزی کلارک بانی تاسیس جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر در ایران
چهره مرموز با اقدامی موذیانه برای فروپاشی ایران
رهبر حزب پان ایرانیست در طرح براندازی شرکت نکرد
چگونه می توان از سقوط مجدد در گردآب ساخته و پرداخته روشنفکران چپ بین المللی جلوگیری کرد؟

بخش سوم (Word/PDF)
نسل امروز باید تکلیف اش را با گذشته روشن کند...
آیت الله طالقانی تکلیف آزادی و دموکراسی را روشن کرده بود...!!
اعدام سپهبد رحیمی نقاب از چهرة دولت موقت برداشت...!!
اقدام اولیة ملی- مذهبی های انقلابی- اعدام ارتش ایران بود..!!

بخش چهارم (Word/PDF)
خبرها کوتاه بود ... اعدام!!
اعدام ارتش ایران به دست مدعیان آزادی و حقوق بشر...!
آشتي جريان هاي متضاد سياسي

بخش پنجم (Word/PDF)
چگونه پیشنهاد آقای پزشکپور به امام خمینی برای نجات ارتش نقش بر آب شد...!
ابراهیم یزدی چه نقشی در اعدام فرماندهان ارتش داشت و چرا؟!
گفتگو با امام خمینی بر سر نجات ارتش...!
نیروهای خالص اسلامی یا نیروهای غیر اسلامی...؟!

Monday, December 24, 2007

LINES IN THE SAND-balkanization-Cullen Murphy-Kenneth Pollack Daniel Byman David Fromkin Dennis Ross


نشريه آمريكايی و پرخواننده "وَنيتی فِير" (Vanity Fair)، مقالهء تازه ای را برای ماه ژانويه منتشر كرده (در تارنمای نشريه نگذاشته ‌اند كه بتوانم به آن لينك بدهم) كه روی جلد همين شماره به آن با تيتر "چگونگی بازسازی خاور ميانه" اشاره می شود!

"وَنيتی فِير" توضيح می دهد:

"همه ميدانيم مرزهای رسمی خاور ميانه چه شكلی هستند. ولی اگر مرزها را بنا بر نماهای زيرين دينی، جمعیت شناختی و فرهنگی می كشيديد، اين منطقه كاملاً متفاوت به نظر می رسيد. وَنيتی فِير چندی پيش چهار كارشناس سياست خارجی با تجربه طولانی در امور خاور ميانه را گردهم آورد تا با هم در اين تمرين كوشش كنند. برای مقالهء "خط های روی شن"، ديپلمات دنيس راس، تاريخ نويس ديويد فرامكين، ‌و از بنياد بروكينگز كِنِت پولاك [نويسنده "معمای ايرانی"] و دانيل بايمن به دفاتر وَنيتی فِير در نيويورك آمدند تا در اين مشكل گشايی گروهی ی يك روزه در نقشه نگاری شركت كنند."

صفحه نخست مقاله با فرتوری ستايش آميز از "لارنس عربستان" آغاز می شود كه در پايين آن هم اين مقدمه نوشته شده است:

"نقشه ای از سال ١٩١٨ كه به تازگی كشف شده است ژرف بينی توماس ادوارد لارنس را برای خاورميانه ای مدرن آشكار می كند، بينشی كه دولت انگستان آنرا ناديده گرفت. مانند لارنس عربستان ولی اينبار بهتر، چهار كارشناس جداسازی های طبيعی تری را از آنچه كه امروز در منطقه وجود دارد نگاره می كنند."

جای استيفن كينزر خالی، كه مانند كِنِت پولاك، از محبوبيت ويژه ای در ميان ايرانی های "فرهيخته" برخوردار است!

چكيده مقاله اينكه ايرانی را كه ٣٠ سال پيش بنام دموكراسی و حقوق بشر نابود كردند --- يا به گفته خودشان و ديگر دشمنان پهلوی دوم "ملت حق ناشناس" نابود كرد! --- همواره در نقشهء اين خونخواران و تروريستهای راستين جهانی ناپديد می شود. ‌البته خليج پارس همان خليج پارس می ماند تا به غيرت ايرانيان بر نخورد!

+
همزمان در نشريه نيوزويك:
"كشتار مخالفين و دست و پا قطع كردن ‌فعالين اتحاديه های كارگری در شكنجه گاه های شاه و ساواك"

Friday, December 21, 2007

abdolkarim soroush-dallas-texas-Molavi

"انقلاب فرهنگی عبدالکریم سروش در دالاس تگزاس"

در تاریخ شنبه ١٥ دسامبر ٢٠٠٧ جلسه ای به مناسبت بزرگداشت مولانا در شهر دالاس برگزار شد که سخنران اصلی این جلسه حسین حاج فرج دباغ (عبدالکریم سروش) بود.

در پایان جلسه در بخش پرسش و پاسخ یکی از حاضرین در جلسه به نقش سروش در "انقلاب فرهنگی" اشاره نمود که بلافاصله گروه چماق دار سروش مانع از صحبت کردن وی شده و او را از جلسه خارج نموده و به دور از انظار مردم به ضرب و شتم او پرداختند. در همین زمان حامیان این چماقداران در جلسه به رسم دیرین خود در حال فرستادن صلوات بودند.

این هموطن مضروب که زندانی سیاسی سابق زندان های رژیم است، پاسی پس از نیمه شب از بیمارستان مرخص شد.

این واقعه یادآور خاطرات دردناک "انقلاب فرهنگی" بود که عبدالکریم سروش به عنوان یکی از افراد مسئول نقش تعیین کننده ای در آن داشت. عملکردی که منجر به تعطیلی دانشگاه ها ، اخراج بسیاری از اساتید آزادی خواه و آزار و شکنجه و کشتار قشر دانشگاهی ایران شد.

ما از تمام ایرانیان آزادی خواه و عدالت طلب می خواهیم ضمن محکوم کردن این عمل ضدانسانی در پخش و انتشار این اطلاعیه ما را یاری رسانند.

"جمعی از ایرانیان آزادی خواه دالاس"
١٧ دسامبر ٢٠٠٧

Monday, December 17, 2007

Parthian Bridge of Negin-destroyed-destruction

نگين مسجد سليمان پس از٢٢٠٠ سال تخريب شد

پل اشكاني "نگين" در بخش شيم‌بار مسجدسليمان به‌رغم مخالفت‌هاي شديد افكار عمومي و دوستداران ميراث فرهنگي، به دستور استانداري خوزستان تخريب شد.

+
گزارش سه ماه پيش خبرگزاری ميراث فرهنگی.

++
گفتگو با عبدالعلی بازرگان:
"آيا اسلام به زور شمشير به ايرانيان تحميل شد؟"

Islamic Republic Demolished Parthian Bridge of Negin

December 8, 2007
CAIS--Islamic regime's authority have destroyed the remains of 2200-year-old Khoda-Afarid bridge also known as Negin, in Shiniyar district of Masjed-Soleyman in Khuzestan province...The destruction of the bridge was
begun in September under the guise of construction of a new bridge, and despite all the oppositions from cultural figures and the Iranian nation, the Khuzestan Governor office went ahead and removed the last stone of the ancient bridge...The ancient bridge of Khoda-Afarid (Xodā-āfarīd) which is known to local Bakhtiari population known as Negin, was one of the best preserved and intact bridges of its type remained in Iran-proper from Arsacid dynasty (248 BCE-224 CE).

Since 1979 and the rise of Islamic regime to power, the ruling clerics have been devoting themselves to the destruction and erasing of all the pre-Islamic Iranian culture and civilisation, under the guise of "construction projects." Since then, the regime has destroyed large numbers of major cultural landmarks associated with the ancient, pre-Islamic Iranian civilisation.

Wednesday, December 12, 2007

Farhad Erfani-Mazdak

!بابک، سرباز سرزمین ِ پارس
فرهاد عرفانی – مزدک

***

Friday, December 07, 2007

akbar ganji-Michael Ignatieff-canada

مضحكه ی دادوری در كانادا:
یک جایزه جهانی دیگر برای پاسدار اکبرواسلاوخان گنجی

"بعد از ظهر روز سه شنبه ٤ دسامبر ٢٠٠٧ طي مراسمي در شهر اوتاوا جايزه ي حقوق بشر جان همفري به اکبر گنجي ‏اهدا شد.‏‎ ‎در اين مراسم، که در محل "موزه ي کانادايي تمدن" برگزار گرديد، تعدادي از نمايندگان مجلس کانادا، قضات، ‏نمايندگان نهادهاي مدني، شخصيت هاي فرهنگي از جمله مايکل ايگناتيف استاد پيشين دانشگاه هاروارد و پرينستون و ‏کانديداي رهبري حزب ليبرال کانادا شرکت داشتند."‏

گزارش شهروند (كانادا)
گزارش خواندنی ها

چرا اين "قضات" و نمايندگان مجلس کانادا، به جای دادن "الجوايز" به بوزينه های كثيف و صادراتی جمهوری اسلامی، گامی در راستای اجرای دادگری در پرونده قتل زيبا كاظمی بر نمی دارند؟ چرا؟ و مگر "مايکل ايگناتيف" هم همان جانور كثيفی نيست كه دو سال پيش در روزنامه نيويورك تايمز "پيشرفتهای چشمگير ايران در دوره جمهوری اسلامی" را به مافيای اسلامی و اربابانش شادباش گفت؟


"These are criminals from A to Z. These are people that came into power with violence. And they're going to stay in power with violence."

--
Stephan Hashemi, son of the Iranian-Canadian
photographer Zahra (Ziba) Kazemi

Achaemenid Museum-Pierre Briant

موزه هخامنشی

کاری از استاد پیر بریان

marvdasht-dorudzan-fire

يك سال پس از آتش سوزي مدرسه روستاي درودزن مرودشت

گزارش تصويری
با سپاس از تارنمای ايران-رزيست

حادثه دبستان درودزن سال گذشته و به دنبال واژگونی چراغ "علا‌ءالدین" در یک کلاس درس رخ داد که به عنوان تنها منبع گرمایی کلاس از آن استفاده می‌شد.

فدای سر مهشيد كماندو و ديگر آبجی كوماندوهای فلسطينی.

Reza Shah Pahlavi-Nadereh Afshari

رضاشاه، سازنده ی ایران مدرن

گفتگو با بانو نادره افشاری
( ٥ دسامبر ٢٠٠٧)