Sunday, January 25, 2009

krsi-bbc-mehdi khanbaba tehrani-hossein mohri

گفتگوی حسين (نوفل لوشاتو) مهری با مِستِر مهدی خانبابا تهرانی
راديو صدای تيمِرمَن - آدينه، ٢٣ ژانويه ٢٠٠٩ / ٤ بهمن ٢٧١٦

فايل صوتی

هم ميهنان، اين فقط بخاطر هالو و يابو پنداشتن شنوندگان ايرانی است كه اين ايران فروشان، اين فاحشه ها و پيمپ های شناخته شده در آمريكا و اروپا، آنچه كه شنيديد را در پوشش هواداری از "آزادی" و "خبر رسانی" مطرح ميكنند.

آيا نميتوان از همين جانور بدنام، مجری برنامه پرسيد: مگر بی بی سی عزيز شما نوكران بی عمامه كه در شهر لندن از آزادی كامل برخوردار بوده، چگونه در اين ٤٠ سال از آن آزادی استفاده كرده كه اكنون، به فرض که جمهوری دست نشانده خودش بخواهد يا بتواند در ايران مشكلی ايجاد كند، شما را چنين نگران "خبرهای آزاد" آن كرده؟

Friday, January 16, 2009

ali asghar ramezanpour bbc BBC

ديروز، بمناسبت روز ٢٦ دی، مقاله ای با فرنام مضحك "سی سال گذشت؛ چرا شاه ايران را ترک کرد؟" در تارنمای سازمان جنايتكار، جاسوسی، و ضد اطلاعاتی بی بی سی گذاشته شد. نام كثيف نويسنده آن "علی اصغر رمضانپور" است، كه پس از معاونت "فرهنگی" در وزارت ارشاد اسلامی مدتی است كه با ياری رسانه های فارسی زبان برونمرزی "حقوق بشری" شده است.