Wednesday, December 26, 2007

Iranian Student Confederation-confederations-Manouchehr Yazdi


کالبد شکافی روشنفکران کنفدراسیون
نقش روشنفكران كنفدراسیون در فروپاشی اقتدار ملت ایران

منوچهر يزدی

بخش نخست (Word/PDF)
کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در لندن تشکیل شد...!
اعترافات چند تن از رهبران کنفدراسیون ...
کنفدراسیون زمینه ساز شبکه های تروریستی علیه ایران

بخش دوم (Word/PDF)
قصه پر ملال کنفدراسیون دانشجویان ایران
در کنفدراسیون ، درس حکومت اسلامی می دادند...!
روشنفکران تهی مغز پوشالی ، در دام توطئه های جهانی...!!

بخش سوم (Word/PDF)
کنفدراسیون، بخشی دیگر از بدنه توطئه علیه ایران
روشنفكران مبارز سیاسی، در کنفدراسیون ، آموزش خیانت دیدند!!
کنفدراسیون، سازمانی که پس از انقلاب دیگر تشکیل نشد...!!
چگونه سوء قصد کنندگان به جان شاهنشاه بخشیده شدند؟!

بخش چهارم (Word/PDF)
کوشش های روشنفکران چپ در قالب کنفدراسیون
بازگشت جوانان سر خورده به آغوش ميهن
جوانانی که قربانی توطئه بیگانگان براي حذف قدرت ایران شدند...

بخش پنجم (Word/PDF)
براندازان اقتدار ملت ايران هم چنان در فضاي سياسي نفس ميكشند ...!!
خانبابا تهراني از منابع گوناگون تغذيه ميشد و همچنان در سوداي آزادي است ..!!
رضا براهني روشنفكر "چپ" در آغوش امپرياليسم جهانخوار! چه ميكرد ...!!؟
رمزي كلارك نامي آشنا در ميان دشمنان ايران ... !!
دو تن از اعضاي جبهه ملي در آغوش صدام حسين درس خيانت و جنايت آموختند: حسن ماسالي و خسرو كلانتري

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home