Wednesday, December 26, 2007

nehzate azadi-Freedom Movement of Iran- Manouchehr Yazdi - ramsey clark


كالبد شكافي روشنفکران "نهضت آزادی" در ايران

منوچهر يزدی

بخش نخست (Word/PDF)
همزمان با پیروزی حزب دموکرات در آمریکا، نهضت آزادی در ایران تشکیل شد!
٢٥٠٠ سال کنار نشستیم، حساب مان را کف دستمان گذاردند ...؟!!
سوپر مارکت سیاسی، هر گروهی را جذب می کرد و هر کالایی را میفروخت...!
نهضت آزادی در کنار دشمنان ایران و پان عربیسم...!!

بخش دوم (Word/PDF)
رمزی کلارک بانی تاسیس جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر در ایران
چهره مرموز با اقدامی موذیانه برای فروپاشی ایران
رهبر حزب پان ایرانیست در طرح براندازی شرکت نکرد
چگونه می توان از سقوط مجدد در گردآب ساخته و پرداخته روشنفکران چپ بین المللی جلوگیری کرد؟

بخش سوم (Word/PDF)
نسل امروز باید تکلیف اش را با گذشته روشن کند...
آیت الله طالقانی تکلیف آزادی و دموکراسی را روشن کرده بود...!!
اعدام سپهبد رحیمی نقاب از چهرة دولت موقت برداشت...!!
اقدام اولیة ملی- مذهبی های انقلابی- اعدام ارتش ایران بود..!!

بخش چهارم (Word/PDF)
خبرها کوتاه بود ... اعدام!!
اعدام ارتش ایران به دست مدعیان آزادی و حقوق بشر...!
آشتي جريان هاي متضاد سياسي

بخش پنجم (Word/PDF)
چگونه پیشنهاد آقای پزشکپور به امام خمینی برای نجات ارتش نقش بر آب شد...!
ابراهیم یزدی چه نقشی در اعدام فرماندهان ارتش داشت و چرا؟!
گفتگو با امام خمینی بر سر نجات ارتش...!
نیروهای خالص اسلامی یا نیروهای غیر اسلامی...؟!

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home