Wednesday, December 12, 2007

Farhad Erfani-Mazdak

!بابک، سرباز سرزمین ِ پارس
فرهاد عرفانی – مزدک

***

1 Comments:

Anonymous http://www.twoshorties.blogspot.com/ said...

با درود بر سرباز کوچک،

نوشتار مزدک عرفانی، نقشی راستین، بسیار زیبا و ساده از دو شخصیت تاریخی ایران، بابک خرمدین و افشین در دسترس ایرانیان امروز قرار میدهد.
جوانمردی بابک و پایمردی او حتی در "اسارت" ،و باورمندیش به رهائی میهن از چنگ ترک و تازی و تاتار میتواند و باید نمونه ای باشد، سمبلی باشد برای ایرانیان در هر شرایطی که بسر میبرند. شخصیت بابک ستودنی است، زیرا میهن پرستیش از سر لاف و گزاف نیست، بابک خرمدین بهمراه دیگر ایرانیان میهن پرست، سر برکف نهاد تا میهن را از دست تازیان و دیگر یورش گران رها سازد. اما افشین شخصیتی است که امثالش در تاریخ ایرانزمین فراوان بوده اند؛ خودباختگانی که با کور کردن چشم خرد، در ویرانی میهن کوشیده اند، و در این راه از هیچ چیز فرو نگذارده اند. با سپاسی بیکران از مزدک عرفانی گرامی برای ترسیم تفاوت بابک "سربازِ سرزمینِ پارس" و افشین خائن (نمیدانم چرا شخصیت خاتمی و سازگارا و امثالهم به شخصیت افشین شباهت دارند؟!)
درود بر تمامی آنانکه با راستی و نیکی در نبرد بر علیه اهریمن اسلام و یورش بیگانگانِ فتنه گر ایستاده اند.

12:44 AM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home