Friday, December 07, 2007

akbar ganji-Michael Ignatieff-canada

مضحكه ی دادوری در كانادا:
یک جایزه جهانی دیگر برای پاسدار اکبرواسلاوخان گنجی

"بعد از ظهر روز سه شنبه ٤ دسامبر ٢٠٠٧ طي مراسمي در شهر اوتاوا جايزه ي حقوق بشر جان همفري به اکبر گنجي ‏اهدا شد.‏‎ ‎در اين مراسم، که در محل "موزه ي کانادايي تمدن" برگزار گرديد، تعدادي از نمايندگان مجلس کانادا، قضات، ‏نمايندگان نهادهاي مدني، شخصيت هاي فرهنگي از جمله مايکل ايگناتيف استاد پيشين دانشگاه هاروارد و پرينستون و ‏کانديداي رهبري حزب ليبرال کانادا شرکت داشتند."‏

گزارش شهروند (كانادا)
گزارش خواندنی ها

چرا اين "قضات" و نمايندگان مجلس کانادا، به جای دادن "الجوايز" به بوزينه های كثيف و صادراتی جمهوری اسلامی، گامی در راستای اجرای دادگری در پرونده قتل زيبا كاظمی بر نمی دارند؟ چرا؟ و مگر "مايکل ايگناتيف" هم همان جانور كثيفی نيست كه دو سال پيش در روزنامه نيويورك تايمز "پيشرفتهای چشمگير ايران در دوره جمهوری اسلامی" را به مافيای اسلامی و اربابانش شادباش گفت؟


"These are criminals from A to Z. These are people that came into power with violence. And they're going to stay in power with violence."

--
Stephan Hashemi, son of the Iranian-Canadian
photographer Zahra (Ziba) Kazemi

1 Comments:

Anonymous twoshorties said...

با درود بر سرباز کوچک،

تکلیف "انجمن قلم" و بقیه دستک و تنبکهائی که در کانادا ساخته اند که مشخص است. و اما جوایزی که این پاسدار سابق و تفاله حاضر، چپ و راست دریافت میدارد، همه از برکت تبلیغاتی است که توسط مسلمانان انقلابی-صادراتی رژیم پلید اسلامی انجام میگردد. شما غافلید از این نکته که در درازای این بیست و هشت -نه- سالی که از برقراری حکومت آخوندی اسلامی میگذرد چه جوایز سینمائی و حقوق بشری و قلمی که به اینجور افراد اعطا نکردند. طرفین خسته هم نمیشوند، نه از اعطاء کردن جوایز و نه از دریافت آنها!

مایکل ایگانتیف هم که بهتر است برود و برای پرنسس دیانا در بی بی سی اشک بریزد و اگر توانست و عقلش رسید کتاب بعدیش را با دقت بیشتری ادیت کند تا گند برخی از کارهایش بیش از این در نیاید.


نیک زی

12:06 AM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home