Saturday, January 30, 2010

reza aslan marjan satrapi shirin neshat stephen kinzer alireza meybodi

در يكی از يادداشت های پيشين بصورت گذرا به كتابخوانی استيفن كينزر درباره "استبداد پهلوی" كه اينبار در فيلادلفيا ‌انجام گرفت اشاره ای كردم. بدنبال آن يادداشت توضيح ميدهم كه حضور كارمند پيشين نيويورك تايمز در اين شهر بخشی از "پروژهء آموزشی يك كتاب، يك فيلادلفيا" بوده كه امسال، از ٢٠ ژانويه تا ١٧ مارس، فقط روی تحليل آثار هنری و فيلسوفانه مادام "مرجان ساتراپی" تنظيم شده است. روزنامهء "Philadelphia Inquirer"، كمی در بارهء اين پروژه توضيح ميدهد: "خواندنی ها، سخنرانی ها و آموزشگاه هايی كه بمدت ٨ هفته نه تنها به بررسی آثار ساتراپی، كه به جنبه های فرهنگ ايران و ژانر رمان تصويری هم خواهند پرداخت." ‌ا‌لبته خود مِستِر "تيرداد درخشانی" كه اين مقاله را نوشته با فرهنگ ايران آشنايی كامل دارد و در كنار توضيحاتی كه در باره "كودتای ١٩٥٣" و "ديكتاتوری پهلوی" ميدهد ايران را بخشی از "جهان مسلمان" توصيف ميكند.

=================
"انقلاب سينمايی ايران"
"پروفسور" رضا اصلان (بدنبال مقالات گری سيك و شيخ حميد دباشی)

"مردان بدون زنان نخستين فيلم شيرين نشاط، شايد يكی از نام آورترين هنرمندان هنرهای تصويری در دهه گذشته، است. نشاط پيش از اين برنده جايزه بهترين فيلمساز در جشنواره سينمايی برلين بوده است. با دورنمای كودتای سازمان سيا كه نخستين دولت دمكراتيك ايران را در سال ١٩٥٣ سرنگون كرد، فيلم نشاط بصورت الِگانت (هه هه هه!) زندگی پنج زن را در حال تلاش برای چيره شدن بر نيروهای سياسی و اجتماعی شگرفی كه دنيای دور و برشان را شكل ميدهد درمی آميزد ... هنرمندان، نويسندگان و فيلمسازان ايران خيلی پيشتر از انقلاب ١٩٧٩ و بنيانگذاری جمهوری اسلامی صدای مخالف مزاحم بحساب آمده اند، بويژه در دهه های پر تلاطم ٦٠ و ٧٠ كه آغاز سينمای معروف به موج نوی ايرانی بود... زير تاثير موج نوی فرانسه و نئورئاليزم ايتاليايی، اين فيلم ها محيط سياسی خفه كننده ای را كه زير ديكتاتور سال ها خدمت كرده، يا "شاه"، محمد رضا پهلوی، وجود داشت برای سوژه های خود برميگذيدند ("Mohammad" را هم "Muhammad" نوشته). شاه، گرچه به گفته برخی شيفتهء فيلم های آمريكايی بود، بی رحمانه با اين فيلمسازان رفتار می كرد، آنها را به زندان می انداخت و فيلم هايشان را ممنوع و سانسور ميكرد..."

=================
بيخود نبود كه دو ماه پيش گردانندگان تلويزيون شجره "ساتراپی" و نشاط را از زبان آن مجری خود فروخته، ميبدی، "نمايندگان برگذيدهء جوانان دلير ايران" اعلام كردند.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home