Wednesday, September 15, 2010

Huffington Post islam huffingtonpos

پيراهن "من عاشق مسجد هستم"

طبيعتا از سايت "هافينگتون پُست" در آمريكا. البته اين "پشتيبانان" آمريكايی ِ سكينه محمدی آشتيانی ِ نگونبخت و ديگر "زنان مسلمان" در "كشورهای اسلامی" برای اسلام عزيز صفحه‌ای ويژه دارند، كه با مقالاتی مانند "چه كسانی از شريعه ميترسند؟" خوانندگان انگليسی زبان را در فهم اسلام خوب و کلام الله یاری می دهد. در ضمن، ويدئويی كه در صفحهء تبليغ برای اين پيراهن گذاشته اند از همان برنامهء "democracy now" است كه مانند "هافينگتون پُست"، در آمريكا "ليبرال" و "چپی" معرفی ميشود.

+

1 Comments:

Blogger مزدک said...

گرانمایه-ترین بخش از منشور "کوروش" بزرگ
برگردان از: مردو آناهيـد

منم “کوروش”، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه دادگـر،
ارتش بزرگ من به آرامی وارد بابل شـد.
نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این شهر و این سرزمین وارد آیـد.
… من برای آرامش کوشیـدم،
من بـرده-داری را برانـداختـم.
فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشنـد.
من همه شهرهایی را که ویران شده بود از نو ساختـم.
فرمان دادم تمام نیایشگاه-هایی را که بسته شده بودند، بگشاینـد.
همه خدایان این نیایشگاه-ها را به جاهای خود بازگردانـدم.
باشد که دل ها شاد گـردد.
من برای همه مردم همبودگاهی آرام مهیا ساختم و آرامش را به تمامی مردم پیشکش کـردم.

10:00 AM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home