Wednesday, June 16, 2010

democracy now amy goodman wbai Johan Galtung Afghanistan

افغانها شيفتگی ِ ويژه ای به غارها دارند
گفتگو با یوهان گالتونگ، "پدر مطالعات صلح"

به هم ميهنانی كه با نام پروفسور"یوهان گالتونگ"، معروف به "پدر مطالعات صلح" آشنايی ندارند، خواندن اين مقاله در تارنمای صلح دوست "راديو زمانه" و برگردان مقاله ای از روزنامۀ آلمانی "نیوز دویچلند" پيش از ادامهء مطلب پيشنهاد ميشود.

"پدر مطالعات صلح" در تاريخ ٧ ژوئن در برنامهء چپ نما و راديو/تلويزيونی "Democracy Now" گفتگويی داشتند. نخستين دقايق "جنجالی" ... و ابله فريب اين گفتگو همان روز، و بخش دوم و ٥٠ دقيقه ای ديگرش پس از هفته ای تاخير ديروز در سايت اين برنامه بايگانی شد. اميدوارم هم ميهنان به بخش دوم با دقت گوش دهند تا با "صلح طلبی" و "بشر دوستی" آشنايی بيشتری پيدا كنند:

یوهان گالتونگ، كه برای كشور "چند مليتی" افغانستان جز صلح، شادی، رفاه، آسايش، طالبان و سنگسار چيز ديگری نميخواهد، و از بدار آويختن كودكان هفت ساله هم حتما خبری ندارد، با ادامه اشغال افغانستان به شيوه كنونی، يعنی با حظور نظاميان غربی، مخالف است. وی با اشاره به نشستی كه با ميانجيگری خود او با "نمايندگان محترم افغانستان" (طالبان خودمان) در فوريه ٢٠٠١ ميلادی صورت گرفت، درك و فهم پنج نكتهء مهم در باره افغانستان را به مخاطب گوشزد ميكند:

١) نياز به تشكيل دولت ائتلافی با شركت طالبان. بدون طالبان، در افغانستان فقط هروئين و فساد وجود خواهد داشت.
٢) نياز به تبديل افغانستان به فدراسيونی چند مليتی، چرا كه در افغانستان ٧ كشور مختلف وجود دارد.
٣) نياز به تشكيل "جامعه آسيای مركزی ِافغانستان" با برخی از جمهوری های پيشين شوروی، ايران، پاكستان و كشمير، كه همه هم مسلمان اند و هم پيوندهای نيرومندی با يكديگر دارند و فقط مرزهای ساختگی امپرياليزم است كه اين "اُمّت اسلامی" را از هم جدا كرده.

٤) ضروريت تامين نيازهای اصلی انسانی، مانند خوراك، پوشاك، خانه (از ديد گالتونگ، "ايدهء مشاركت برای ياری رسانی به پيشرفت و توسعه ای كه الله بركت نداده باشد يك سوءتفاهم بزرگ است، و جز افرادی غربی شده در کابل كسی را خشنود نخواهد كرد")... و آموزش و پرورش برای هر دو جنسيت و با برابری ميان زنان و مردان. گالتونگ در اين باره توضيح ميدهد: "سران طالبان بخوبی ميدانند كه در اين يك مورد (برابری جنسيت ها) از همهء ٥٦ كشور مسلمان عقب تر اند، ولی مطرح كردن مسئله را از سوی آمريكا و فمنيستها توهين بحساب می آورند. آنها ميگويند، ما ميدانيم كه از همه عقب تر هستيم، ولی با سبك قرآنی به شما خواهيم رسيد وعادت های قبيله ای را پشت سر خواهيم گذاشت. ما از پيشرفته ترين كشورهای مسلمان يعنی تونس، اندونزی، جنوب فيليپين و تركيه خواهيم آموخت."

گالتونگ، كه گويا از تصفیه بيشتر نظامیان لائيك از ارتش تركيه بيخبر است، دليل لائيك بودن ارتش "تركيهء مسلمان" را روابط اين ارتش با آمريكا ميداند (ميدانيم كه آمريكا و شركای آن سوی آتلانتيك از پشتيبانان سكولاريزم در منطقه اند!)، و از نوكران اسلامی غرب---‌اردوغان، عبدالله گل و احمد داود اوغلو--- بعنوان سه فرد "بسيار ارزشمند و استثنايی" نام ميبرد، "كسانی كه خيلی بيشتر از گردانندگان آمريكا از آنچه كه در جهان ميگذرد آگاهی دارند". البته گالتونگ تاكيد ميكند كه قصد بد گوئی از حسين و هيلاری را ندارند، ولی بسختی ميتوان به "level" اين سه سياستمدار رسيد!

٥) تامين امنيت، چرا كه "افغان ها فرهنگ بسيار خشونت آميزی دارند و فرهنگشان فرهنگ خشونت است"! گالتونگ سازمان کنفرانس اسلامی را كانديد خوبی برای اجرای اين طرح معرفی ميكند.

در بخشی از اين گفتگو گالتونگ صريحا ‌اعلام ميكند: "هنگامی كه با افغانها گفتگو ميكنم، سه انگيزه در آنها پيدا ميكنم: ضديت با لائيسيته، تمركز زدائی، و ضديت با اشغال شدن."

در پايان گفتگو، خانم "امی گودمَن" از گالتونگ ديدگاهش را در باره شيوه كار رسانه های آمريكايی جويا ميشود. گالتونگ پاسخ ميدهد كه اميدوار است كه تلويزيون "الجزيره" بصورت گسترده تری در ديد قرار گيرد.

+

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home