Saturday, December 11, 2010

life magazine The World's Worst Dictators Iran Pahlavi

"هنگامی كه در اشرافيت زندگی كردن و ولخرجی كيف ميكرد --- در سال ١٩٧١ دو هزار و پانصدمين سالگرد پادشاهی ايران را با يك پارتی ِ ١٠٠ ميليون دلاری جشن گرفت --- پليس مخفی‌اش، ساواك، مخالفانش را بقتل ميرساند و افرادی را كه برای بقای حكومت‌اش خطر بحساب می آمدند با باتوم برقی ِ دام‌ها، تجاوز جنسی، مار، اسيد، سوزاندن، اعدام های ساختگی و كشيدن دندان ها و ناخنها شكنجه ميكرد."

از نشريه حقوق بشری و دمكراتيك "Life" در امريكا (نوامبر ٢٠١٠ م)، كه با شرح بالا در بارهء پادشاه ايران او را در كنار هيتلر، پل پت، مبوتو، قذافی، ملا عمر، و... در فهرست "مستبدترين ديكتاتورهای جهان" قرار داده است.

+
جشنهای دوهزار و پانصد ساله (PDF)
نوشته ای از دوست گرامی‌ام بابك خندانی

3 Comments:

Anonymous بابک خندانی said...

بودجۀ جشنهای دوهزاروپانصد ساله: ۱۳ میلیون دلار
البته رقم گرد صد میلیون را آسانتر میتوان نوشت. سنگ مفت، گنجشک مفت، چرا نمی نویسند یک میلیارد.

و اما پاسخ ما ایرانیان نژاده:
مرگ بر بورژالله و یاران غربیش.

به این نوشته نگاه کید:

http://www.khandani.net/Articles/Persepolis.pdf

7:28 PM  
Blogger سرباز كوچك said...

بابك گرامی، وقاحت و بی شرمی اينان حد و مرزی ندارد. از يادآوری در مورد نوشته‌تان بسيار سپاسگزارم؛ آنرا در خود يادداشت گذاشتم و در آينده هم دوباره به آن پيوند خواهم داد.

8:19 AM  
Anonymous Anonymous said...

پس با اين حساب خميني و ياران با وفايش (تحصيلكرده هاي ايدئولوژي زده) از زير شكنجه هاي مشروح جان بدر بردند تا ما مواليد بعد 1979 به معجزات الهي وغربي باورمند گرديم.
با مهر فيروز

4:48 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home