Friday, February 26, 2010

Tentacles of the new shahs John Lyons 2500

از آنجا كه محمد رضا شاه پهلوی از ديد قاتلينش و سر بران ايران به يك "اختاپوس" هشت پا هم شباهت داشته و دارد، طبيعتا مهم ترين روزنامه استراليا هم بايد، ضمن احترام به خمينی دجال و تاييد انقلاب شكوهمند، او را با خامنه ای و احمدی نژاد يكی معرفی كرده، و پروپاگاند كثيف، ضد توتاليتر و حقوق بشری خودش را با تيتر "بازوهای (اختاپوسی-tentacles) شاه های جديد ايران" بچاپ برساند.

"پس از سال ها تهديد، سركوب و اشارات متظاهرانه به نخستين امپراتوری پارس، هدف اصلی مردم در انقلاب اين بود كه خودشان را از شر شاه خلاص كنند... با بهره گيری از خشم مردم از افراط كاری های شاه بود كه رهبر انقلابی ی اسلامی روح الله خمينی اعلام كرد: اسلام آمد تا كاخ های ستم را ويران كند...

ولی بسياری از همان مردم اكنون به ياری مير حسين موسوی آمده اند و ٢٥٠٠ سال پس از نخستين امپراتوری پارس، آنچه كه اكنون ايران ناميده ميشود خونريزی بيشتری را در برابر ميبيند..."

روزنامهء انگليسی زبان همچنين تذكر ميدهد كه خامنه ای نبايد با آيت الله خمينی نازنين كه از محبوبيت ويژه ای در ميان مردم ايران برخوردار است اشتباه شود، چرا كه خامنه ای، كه از همان آغاز ‌استوارنامهء مذهبی اش زير پرسش بوده، "يك نوع شاه مذهبی است" كه دارد در تجمل و ثروت غلت ميزند. (بازتاب "افشاگری های" آن چاقوكش را در رسانه های اپوزوسيونی بياد داريد؟)

===========
هدف از اين يادداشت: هم ميهنان بسيار فرهيخته، دانشمند و كله پوكی كه هم صدا با "اپوزوسيون" شعار مرگ بر چين ميدهند، مرگ بر روسيه را فراموش نكنند!

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home