Tuesday, February 02, 2010

Mir-Hossein Mousavi green greens cnn

"بسته شدن فضای مطبوعاتی و رسانه ای و پر شدن زندانها و کشتن بیرحمانه مردم در خیاباها که به صورت مسالمت آمیز احقاق حقوق خود را خواستارند نشان دهنده حضور ریشه های استبداد و دیکتاتوری باقیمانده از نظام [مستبد و منفور] شاهنشاهی است.... آن قرائت از اسلام که مردم را خس و خاشاک و بزغاله و گوساله می نامد و مردم را قسمت قسمت می کند تا عده ای بجان عده ای دیگر بیفتند [هم] متاثر از فرهنگ شاهنشاهی است."

میرحسین موسوی
ريشه های از ميان نرفته "دیکتاتوری شاهنشاهی" در جمهوری عزيز آمريكايی-اسلامی
سه شنبه ۱۳ بهمن ١٣٨٨ اسلامی
بازتاب در رسانه های حقوق بشری

"پارس ديلی نيوز" (از زباله دان های اپوزيسيونی): "٢٢ بهمن، از آزادی تا آزادی"

+
سبز الله در نوفل لو شاتو (يا اينجا در "راديو فردا")

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

ي اااااا حسسسسين و مير حسين.لول

1
.مسلم هم نبايد زندهه نگه داشت هر زمان تمامه .... ولمسلمينه اومماه مردند اين گيتي در آزادي وآرامش خواهد رسيد و دانش و فرهنگ و تمدن از نو گل ميکند. بخوريد و بچشيد که هر بلايي سرتان بياد ارزشش ا داريد. اين اهريمنيان و اهريمن پرستان با "کيس و هاگ" رفتني نيستند.
کمي هم خواستم تبليغ وباگم را بکنم.
http://caspianics.blogspot.com
MINA

1:25 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home