Sunday, February 21, 2010

Amir Sepehr Reza Shah the Great سوم اسفند"گرچه پهلوی ها حتی اجسادشان هم در ايران نيست، اما چو نيک و با چشم جان بنگری، نفس و روح آنها را در همه جای ايران و هر جا که چند ايرانی پاکنهاد حضور داشته باشند به نيکی حس خواهی کرد... در جوانمردی رضاشاه بزرگ همين بس که به محض رسيدن به پادشاهی، دستور داد استخوانهای کريمخان زند را از زير پای قاجار های وحشی و بی فرهنگ در آورده و با احترام به شيراز انتقال داده و در آنجا بخاک سپرده و برايش آرامگاهی شايسته بنا کنند ... او پس از رسيدن به قدرت نه تنها حتی يک نفر از طايفه قاجار را نکشت، بلکه حتا به آنها پست و مقام های بالای حکومتی هم داد. خود گفته بود: «اينها با پول اين ملت پاپتی و گرسنه درس خوانده اند و بايد به اين مردم خدمت کنند.»...

اگر روح الله خمينی بار ها گفت که "ما هر چه می کشيم از دست آن پدر و پسر است" کاملآ حق داشت، چرا که آن پدر و پسر ميراث ها و ارزشهای اخلاقی و فرهنگی از خود بجای نهادند که حتا در نبودشان هم رژيم خمينی را در بعد فرهنگی و اخلاقی به سختی شکست داد. به دستمايه همان ميراث ها هم بود که رژيم اسلامی هر چه سعی کرد که از مردم آريامهری ما مردمانی چون سعودی ها و افغانها و زنگباری ها و سودانی ها ... بسازد که موفق نشد که نشد."

استبداد خاندان پهلوی، بلای جان ملا ها !
سرانجام هم همان «استبداد خاندان پهلوی» اين رژيم را بزير خواهد کشيد

نوشته ای از امير سپهر
برای گراميداشت هشتاد و نهمين سالگشت برآمدن رضا شاه بزرگ

+

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

خواهشمندم که به اين لينکها برويد براي stop کردن "زنده زنده" پوست کردن جانوران در کشوريکه زندگي ميکني!!! اين جانوران بدونه داروي بيهوشي و يا بدونن کشته شدن پوستشان زنده کنده ميشه. دستينه(امضاي)ما خلند(تاثير)گذاره!!!
سياستمداره کشور تسليم ميشود. افرادي که در سويدن زندگي ميکنند......
http://www.djurensratt.se/portal/page/portal/djurens_ratt/forbjud-palsfarmningدر USA:
http://blog.peta.org/archives/fur/

در چين....
http://www.gopetition.com/petitions/against-fur-industry-in-china.html
با سپاس بويژه شماههاييکه در سويدن همکاري ميکنيد....

11:12 AM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home