Sunday, August 09, 2009

Babak Khandani -Fravahr.org-green movement-Iran -Iranian-Iranians

"روش استعمار فرنگ، چه در آفريقا، چه در آمريكای لاتين و چه در آسيا، هميشه سازش با بيمايه ترين گروه های جامعه بوده، زيرا اينها كه به تنهائی جز گدائی كار ديگری ازشان ساخته نيست، با كمك اربابانشان نه تنها پولدار بلكه دانشمند، هنرمند، فيلسوف، قهرمان و هزار چيز ديگر هم ميشوند. روشن است كه چنين كسانی كه ايران را تِكه تِكه به بيگانگان می فروشند تا بتوانند بر ايرانيان نژاده فرمانروائی داشته باشند و آنان را همچون بردگان خود بكار برند، اجرا كنندگان راستين ستم حكومت اسلام در ايران اند. اما، هيچ كدام جان و مالش را برای رژيم به خطر نخواهد انداخت و جامه دانان را هميشه بسته نگه می داشته تا با كوچكترين احساس ناامنی در پناهگاه هائی كه از سالها پيش در برونمرز آماده كرده است، پنهان سازد. از هم اكنون ديده ميشود كه بسياری "محض احتياط" زن و بچه را به فرنگ فرستاده اند تا "آبها از آسياب بيافتد". پس بكوشيم كه هر چه بيشتر از اينان ايران را ترك كنند و ميدان را برای ايرانيان نژاده باز بگذارند."

پيروزی ما ايرانيان نژاده نزديك است
بابك خندانی (PDF)

(با سپاس فراوان از بابك خندانی گرامی كه نامهء ارسال شده به شهردا‌ری سانفرانسيسكو را هم در تارنمای فرَوَهَر گذاشته اند.)

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home