Saturday, February 12, 2011

siahkal left leftists Iran BBC socialism

"چهل سالگی سیاهکل" را به خبرگزاری ضد توتاليتر و ضد امپرياليستی بی بی سی شادباش ميگوييم! البته بی بی سی جنايتكار برای سوسياليسم تبليغ نميكند. ولی گستردن جهل و نادانی سياسی ایجاب میکند که راه صاف كنان استعمار همواره "چپی" و "سوسياليست" معرفی شوند و كسانی كه "نان برای همه"، "مسکن برای همه"، "پوشاک برای همه"، "بهداشت برای همه"، و "آموزش و پرورش برای همه" ميخواهند در برابر سوسياليسم قرار گيرند.

اگر برخی از "هواداران پهلوی ها" به جای پرداختن به اين واژگون نمايی و فرق گذاشتن ميان سوسياليسم و ميهن ستيزی، خود ِ سوسياليسم را هدف ميگيرند (حتما عكسهای ماركس و لنين بدبخت را كه عمامه بر سرشان گذاشته اند ديده ايد)، يا خود نادان اند يا مخاطب‌شان را نادان ميپندارند. به گمان من بدون اين واژگون نمايی ها، اگر ديروز فريب هم خورده بودند، امروز بزرگترين دوست داران دو پادشاه پهلوی همان سوسياليست ها ميبودند.

(پيوندها: اينجا و اينجا)

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home