Tuesday, January 11, 2011

Tehran Bureau pbs Hooman Majd muhammad sahimi Prince Shahpour AliReza Pahlavi شاهزاده شاهپور علیرضا پهلوی

چند روز از درگذشت شاهپور عليرضا (بله، "شاهپور" است، و نه "شاپور". گردانندگان تلويزيون "انديشه" اگر نميدانند، كه خوب هم ميدانند، ياد بگيرند) نگذشته بود كه دار و دستهء محمد سهيمی در "Tehran Bureau"، كه شاخهء "PBS"، یکی از بزرگترین و مهم ترين شبکه‌های رادیو تلویزیونی ارباب جمهوری اسلامی است، "شيكپوش ترين ايرانی های ٢٠١٠" را تيتر خبرها كرد. از آنجا كه ما در "ايرانی" بودن آقايان و خانمهای انتخاب شده و حسن نیت جانوران پليدی چون سهيمی و هومن مجد ترديدی به خود راه نميدهيم، اين "گزارش" را در ادامهء يادداشتهای چند روز گذشته با ايرانيانی كه هنوز چشمانشان خشك نشده در ميان ميگذاريم.

+

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home