Thursday, January 06, 2011

stephen kinzer parstv pars tv sara irani Alireza Prince Shahpour Ali-Reza Pahlavi شاهزاده شاهپور علیرضا پهلوی

هم ميهنان، گول شيادان و مامورانی مانند "سارا ايرانی" را نخوريد. رسانه های غرب، بويژه رسانه های آمريكا، هيچگاه پشتيبان شما نبوده و نخواهند بود. امثال اين جانور، كه همهء رسانه ها را هم در دست دارند، برای نمونه از "بازتاب بزرگ" خبر درگذشت شاهزاده شاهپور عليرضا در رسانه های اربابانشان خبر ميدهند، ولی هيچگاه به جزئيات و محتويات اين تبليغات نميپردازند، چرا كه شما را ابله، بی شعور و يك گله الاغ ميپندارند. خبرها را خودتان دنبال كنيد. اگر برای "باربارا" اشك ميريزند، برويد ببينيد اين جانور كيست! اگر به مقالهء "شارلوت" جون در "Huffington Post" اشاره ميكنند، برويد خودتان مقاله را بخوانيد.

====================

"خودکشی پسر شاه آخرین تراژدی برای سلسله ای در خون خيسانده شده است"

در بارهء استيفن كينزر

این عمل تکان دهندهء خود سلاخی آخرین فاجعهء خشونت بار در تاریخچه طولانی خانواده ای خيسانده در خون ‌است --- اول خون ايرانیهايی كه شکنجه كرده و کشته ‌ا‌ست، و بعد خون خودش... پدر شاهزاده علیرضا یک سال پس از تعقیب از كشورش بدنبال يكی از ديدنی ترين انقلاب های قرن بيستم در تبعیدی تحقیر آمیز مُرد...

در بيانيه كوتاه خانواده پهلوی آمده است، 'همچون میلیون ها جوان ایرانی، از آنچه که به ناروا بر میهن عزیزش می گذشت سخت آزرده و غمگین بود، و نیز هیچگاه خاطرۀ دردناک مرگ پدر و خواهر عزیزش او را رها نکرد. گرچه کوشید که به گونه ای بر این بحران درونی فائق آید، دریغا که تسليم شد.'...

ایران هم در طول قرنی بی رحم تسلیم شده است، بطور عمده به دليل غارت توسط سلسله پهلوی. بنيانگذار سلسله، رضا شاه، پدربزرگ شاهزاده علی رضا، شخصيتی بسيار بزرگ بود، يك ستمگر وحشی... او یک سرباز بیسواد بود که در یک کودتا به قدرت رسيد و در سال ١٩٢٦ خودش را شاه كرد. دلیل ‌اصلی اينكه حاظرنبود کشورش را به سوی دموکراسی رهبری كند اين بود كه ميخواست پس از خودش پسرش شاه بشود....

اين جانشينی با رسيدن محمدرضا شاه به تاج و تخت در ١٩٤١ به وقوع پیوست، ولی کاملا بر خلاف پدرش، او يك ترسوی بی عرضه از آب در آمد. او از دمکراسی ای که پس از جنگ جهانی دوم در ایران بوجود آمد --- و نخست‌وزیر محمد مصدق مظهر آن بود --- متنفر بود، ولی بتنهايی نميتوانست آن را از ميان ببرد....

ولی بعد، مثل یک هدیه از طرف خدا، سازمان سیا و ‌ام-آی-٦ انگلستان، عصبانی از تلاش های مصدق برای ملی کردن صنعت نفت ایران، آمدند تا مصدق را در سال ١٩٥٣ سرنگون كنند. اين براندازی به محمد رضا شاه اجازه داد تا قدرت را بصورت مطلق در دست بگيرد....

شاهزاده علی رضا دوران کودکی اش را در تجملات سلطنتی سپری كرد. او پسر دوم پادشاهی مطلق بود، كسی كه سرنوشت ٣٠ میلیون نفر را در دست داشت، متحد اصلی امریکا در خاورمیانه شد، و چنان گرفتار مرض خود بزرگ بينی شده بود كه خودش را یکی از بزرگترین پادشاهان همه زمان و جانشین راستين غول هايی مثل کوروش، داریوش و خشایارشاه ميدانست....

شاهزاده هنوز به ١٣ سالگی نرسيده بود كه بود كه جهان خانواده اش در سال ١٩٧٩ در هم شکست و فرو ریخت. به ندرت در تاریخ بشر ملتی ‌اينچنين يكصدا بر ضد يك ظالم قيام كرده است. فهرست كردن گناه های سلسله پهلوی كاری بسيار خسته كننده خواهد بود، اما شاید بزرگترینش وادار كردن ایرانی ها به راه اندازی انقلابی بود که آخوندها را به قدرت رساند. هر اندازه كه شاهزاده علی رضا از رژيم سركوبگر متنفر هم بوده، او نميتوانسه نقشی كه خانواده خودش در ایجاد شرایطی كه به رژيم اجازه تصاحب قدرت را داد ایفا کرد، انكار كند....

برادر بزرگ شاهزاده، ولیعهد رضا، در نزدیکی واشنگتن زندگی ميكند و هر از گاهی خودش را به عنوان شاه آینده ایران ارائه می دهد. شاهزاده علی رضا در این فانتزی شريك نبود، اما او یک بار گفت که آوردن 'آزادی و دموکراسی' به ایران 'يگانه ماموریت اش در زندگی' بوده....

... برخی ممکن است بگویند که سرنوشت خانواده پهلوی را عادلانه به جرم جنایات بزرگ اش مجازات كرده.... اگر فرزندان بدليل گناه های پدران خود بايد مجرم شناخته شوند، او قطعا گناهكار بود، اما اگر هر فردی مسئول هیچ چیز جز اعمال خود نباشد، او بیگناه بود. او هرگز دستور اعدام نداد، کسی را به اتاق شکنجه نفرستاد، و جلوی قدرت خارجی به سجده نمی افتاد. او صادقانه می توانست سرافراز باشد. با این حال بنظر ميرسد كه سنگينی سابقه خانواده‌اش برايش بیش از حد طاقت فرسا بوده است....

+
پ ن (١١ ژانويه)

روزنامه "Washington Post" دقيقا همين نوشتهء كينزر را جهت آگاهی بيشتر از درگذشت شاهزاده عليرضا به خوانندگان‌ اين روزنامه پيشنهاد كرد، با اين توضيح كه "از همه همه‌سويه تر" است و "از بيشترين ابعاد" موضوع را بررسی كرده!

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

I followed your link to Kinzer's article and for the first time in my life, was driven to post a comment against his HORRIBLE article. Thank you for taking time for cataloging the rubbish that is being written about Iran. I hope your blog is being backed up. It is very worthwhile to have a record of this things.

1:07 AM  
Blogger سرباز كوچك said...

Dear anonymous friend,

Only if more Iranians would, or could, speak up as you have.

I visited that page yesterday and I must say I was rather surprised to see the number of comments that followed the article.

I greatly appreciate your leaving a comment here. It pleases me greatly to know that I’m not talking in a sound-proof room, and that the visitors actually read these notes. (As for back-ups, I have several.)

4:15 AM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home