Wednesday, January 05, 2011

Huffington Post Alireza Prince Shahpour Ali-Reza Pahlavi شاهزاده شاهپور علیرضا پهلوی

"مثل بسياری از نسل خودش، ‌از جمله من، با يادها از خانه اش باقی مانده بود، با اين درد اضافه شده كه هرگز نميتواند بی خطر به خانه اش برگردد... از ديد اسلام (عزيز) خودكشی يك گناه بزرگ است، شايد، در آخر، گرانترين بها را پرداخت... يا آيا او يك شهيد بود، يك قربانی برای نسل گمشده؟"

از "Huffington Post" (+)، كه با نام "شارلوت صفوی"، "ژورناليست انگليسی-ايرانی-آمريكايی"، منتشر شده است. البته ساعتی پس از اين مقاله، "Huffington Post" با ياری "Associated Press" در مقالهء ديگری ضمن اشاره به "در رفتن شاه از ايران" يك سخنگوی خوب ديگری هم برايمان كشف كرد، و خبر داد:

"تريتا پارسی، رئيس شورای ملی ایرانیان آمریکائی در بيانيه ای گفت: خبر درگذشت [پسر شاه ايران] جامعهء ايرانی-امريكايی را در سوگ فرو برده است."

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home