Saturday, January 29, 2011

stephen kinzer Egypt islam democracy

استيفن كينزر و شركا

"افسوس كه خاورميانه دارد منفجر ميشود و ا‌يالات متحده از دور فقط تماشا ميكند"

"حزب الله، حماس و احزاب شيعه در عراق نيروهای محبوبی هستند كه در انتخابات برنده ميشوند. حزب الله به عنوان قهرمانی بيباك در برابر حمله اسرائیل به لبنان در سال ٢٠٠٦ ظهور كرد. حماس را بسیاری از اعراب بدليل تعظیم نكردن به قدرت اسرائیل در غزه تحسين ميكنند. مقتدى الصدر پس از برگشت از ايران با خوش‌آمدی برای يك قهرمان روبرو شد.... چرا بايد آمريكا از دمكراسی در خاورميانه جلوگيری و بر ضد اين نيروهای [محبوب مردم] شرط بندی كند؟"

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home