Saturday, October 09, 2010

stephen kinzer islamic democracy Turkey

"آيا جهان برای دمكراسی اسلامی آمادگی دارد؟"

پرسشی بسيار اساسی، كه هنوز يك ماه از شكست كماليست ها در تركيه نگذشته، استيفن كينزر با شوق فراوان در دانشگاه شمال فلوريدا به ‌آن پاسخ خواهد داد.

+
آشنايی با رئيس "شورای آمریکایی-تركی" در آمريكا (اين باند همانندی زيادی به "ناياك" خودمان دارد).....و برخی از اعضای بخش "شاخ زرين" آن.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home