Tuesday, January 18, 2011

nooshabeh amiri houshang asadi roozonline Aung San Suu Kyi Prince Alireza Pahlavi Prince Shahpour AliReza Pahlavi شاهزاده شاهپور علیرضا پهلوی

تا فراموش نكرده ام، دو روز پس از "افشاگری" مادام مهرانگيز كه "علیرضا" جهت فراموش كردن جایگاه بی ارزش تاريخی خود "مغز خود را متلاشی کرده"، مادام نوشابه اميری نيز "مهر" ورزيدند، اينبار فراموشی شهبانو بودن را هم به شهبانوی ايران توصيه كردند:

"مادر "شاهزاده"؛ نمی خواهم نمک بر زخم تان بپاشم، اما ... تاج ها نمی مانند؛ تخت ها نیز؛ برای همسر شما نماند برای آقای خامنه ای هم نمی ماند.... ایکاش شما در قد وقامت آنگ‌سن سو چی ظاهر می شدید.... بیایید "ملکه" و "شهبانو" بودن را فراموش کنید .... شما هم به جمع "مادران عزا" بپیوندید که این روزها، صدای استخوان های پوسیده فرزندان میهن در خاوران..."

طبيعتا مقالهء مادام نوشابه با تيتر "بی خيال مسئوليت و جايگاه تاريخی" منتشر نشده است.

البته شريك اين زبالهء ناب، مِستِرهوشنگ اسدی، كه در "راديو فردا" بعنوان يك "روزنامه نگار سرشناس ايرانی" معرفی ميشود، دو روز پيش "توضيحات" بيشتری در باره پيوند پادشاه ايران، و پادشاهی و تاريخ ايران با "آقای خامنه ای" دادند كه در همان "روز آنلاين" منتشر شده است:

"...نه تنها " شاه" بلکه "امام" هم هر دوبه "تاریخ استبداد" پیوسته اند. شاه و شیخ ـ یکی با تاج زرین و دیگری باعمامه سیاه سیدی ـ- دوچهره معاصر استبداد جان سخت ایرانی اند...نام شاه در غربت تلخ مرده، پرچم مستبدان دیروز است..."

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home