Monday, January 10, 2011

Mehrangiz Kar Azadeh Moaveni Prince Shahpour AliReza Pahlavi شاهزاده شاهپور علیرضا پهلوی

"در فضای ذهنی یخ زده ام پنجره ای پیاپی باز و بسته می شود و تصاویری در رفت و آمد است....علیرضا می آید و التماس می کند که او را به حال خود بگذارند و موافقان و مخالفان پدرش فرصت طلبانه وارد بازیهای سیاسی به بهانه ی مرگ او نشوند. علیرضا اصلا می خواهد فراموش کند که شاهزاده بوده است. مغز خود را برای رسیدن به این فراموشی متلاشی کرده است."

مادام مهرانگیز کار

بله هم ميهنان. شما از يك سو شاهزاده خودكشی شده را بفرمان اين جانور از جایگاه راستين تاريخی و اجتماعی‌اش به زیر بکشید، بگذاريد رسانه هايی كه يكصدا نام پهلوی را در ترادف با ملا عمر و هيتلر قرار داده اند اكنون از اين شاهزادهء ايرانی و بی همانند يك بيمار روانی هميشه افسرده بسازند.

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

به راستي كه تشبيه جانور "مهرانگيز كار" به "كفتار" ستمي است به اين حيوان كه به اقتضاي طبيعتش لاشه خواري مي كند اما امثال اين مزدبگيران از اربابان غربي با قصد و نيت آشكار و پنهان مترصد آن اند تا اراجيف و ياوه سرايي شان در هر موردي كه بوي ايران و ايراني دهد قي كنند. نفرين ايران بر اين دونان باد .
با مهر تمام فيروز

7:37 PM  
Blogger سرباز كوچك said...

فيروز گرامی، واژهء "خفاش" را در نظر داشتم كه با ذات‌ و چهرهء پليد‌ اش قابل مقايسه باشد، ولی دلم سوخت برای هر چه خفاش. اينان را با هيچ جانوری بجز خودشان و همپالكی هايشان كه برای كشورهای بدبخت ديگر نقش "اپوزيسيون" را بازی ميكنند نميتوان مقايسه كرد. همواره از پيام ها و راهنمائی هايتان سپازگزارم.

10:57 AM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home