Tuesday, August 10, 2010

wnyc Brian Lehrer Controversial Mosque Plans

هم ميهنانی كه بويژه در آمريكا زندگی ميكنند به احتمال زياد از جنجال بر سر ساختن چند مسجد جديد در نيويورك كه هم اكنون "فقط" ١٠٠ مسجد دارد آگاه هستند. ديروز در راديو "WNYC" نيويورك كه بارها در اين وبلاگ به برنامه هايش اشاره شده است، مهمترين راديوی شهر ما ميباشد و هزاران هزار شنونده هم در ايالات اطراف نيويورك دارد در كنار مهمانی از نشريه حقوق بشری "وال استريت ژورنال" برنامه ای را به اين موضوع ويژگی دادند. مجری برنامه كه در "اسلامی" و "مسلمان" ناميدن تمدن و فرهنگ و مردم ايران و پنهان نگاه داشتن هويت ملی ما و ملت های همسايه هيچگاه درنگ نكرده است، و همراه با گردانندگان اين راديو و "بلومبرگ" شهردار نيويورك از پشتيبانان مساجد جديد و "آزادی اديان" ميباشد، استدلال تازه و جالبی را در اين پشتيبانی بكار بردند كه بد نيست به يادداشتهای وبلاگ در بارهء بلندگوهای حامیان دمكراسی و آزادی (بخوانيد اسلام و شريعه) افزوده شود تا "ايرانيان تبعيدی" بيشتر به "توجه" گردانندگانشان "افتخار" كنند:

"در نيويورك تايمز خوانديم كه ايرانيانی كه به ايران دعوت شده بودند و هيچ علاقه ای به احمدی نژاد و آن نوع دولت اسلامی ندارند پس از برگشت به آمريكا تجديد نظر نكرده و دوباره گفتند كه آن دولت كثافت است. اينها تقريبا همه مسلمان‌اند و از آمريكا پشتيبانی ميكنند و نه از ايران. آخر ‌اين ايرانيان (شريف) كجا بايد بروند و عبادت كنند؟ مردم از يك سو ايرانيان مقيم آمريكا را كه ضد احمدی نژاد هستند ستايش ميكنند، ولی همزمان وقتی كه همين ايرانيان ميخواهند عبادتگاهی برای خود بسازند اين عبادتگاه به يك خطر تبديل ميشود!"

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home