Wednesday, June 02, 2010

shahla lahiji Mohammad Borghei

"انقلاب ٥٧ حركت پايين به بالا بود. حركت از اقشار پايين جامعه شروع شده و بعد به بخش‌هاي مياني كشيده مي شد. در واقع دانشجويان و كارمندان از طبقات پايين تر پيروي كردند و شايد همين موجب مغشوش شدن مفهوم انقلاب اسلامي در جامعه ايراني شد. در حقيقت انقلاب اسلامي قرباني شد چرا كه با مردم درباره حقوق شان صحبت نشده بود و امواج انقلاب توانست بخش هاي سخيف تر را در خود غرق كند. ماحصل اين شد كه زنان به عنوان قربانيان بسياري فرصت ها را از دست دادند و جمع زيادي از زنان در نخستين گام هاي پس از انقلاب فرصت های شغلی و اقتصادی خود را از دست دادند... اما امروز در جامعه مسائلي در حوزه زنان بروز يافته كه همگي نشانگر قدرت اجتماعي و اقتصادي زنان در جامعه است."

شهلا لاهیجی، مدير انتشارات روشنگران و مطالعات زنان
جنبش راه سبز‌الله (جرس)

انتقام ٥٧ به هيچ عنوان "حركت پايين به بالا" نبود، و اگر لاهيجی و كثافتی بنام محمد برقعی "اقشار پايين جامعه" و "فرودستان" را موجب "مغشوش شدن مفهوم انقلاب اسلامی" و عامل "دزديده" شدن "انقلاب" شكوهمند مزدوران غرب معرفی ميكنند، فقط شيادی خود را به اثبات ميرسانند.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home