Friday, January 01, 2010

pbs trita parsi karim sajadpour

كليپ پايين بخش كوتاهی از گفتگويی است كه چند روز پيش از شبكه(PBS) آمريكا در پيوند با رويدادهای ايران پخش شد. طبق معمول با حظور كارشناسانی كه، همزمان جهت جلب اطمینان مخاطب و سرپوش گذاری روی نقش اربابان، بايد ايرانی بنظر برسند، چرا كه "ايرانی ها" ديدگاه های خود را با در نظ‌ر گرفتن منافع ايران بيان كرده، با ايران دشمنی ندارند.

"وحشی" بشمار آوردن دولت ايران پيش از انتقام اسلامی موجب شگفت زدگی كسانی كه با رسانه های ضد توتاليتر و حقوق بشری غربی و جانورانی چون تريتا پارسی آشنايی دارند نميشود. آنچه كه شگفت برانگيز است وقاحت مِستِر "پارسی" است، چرا كه اگر "يك رژيم وحشی جايگزين رژيم وحشی ديگری" و انقلاب اين بوزينه هم دزديده شد، اسناد تلاش های پی در پی و ادامه دار اينان و خبرگزاری(PBS)، جهت ماندگاری رژيمی كه پيش از بیست و دوم خرداد وحشی نبوده در دسترس ميباشند.

پس از مِستِر "پارسی"، مِستِر كريم سجادپور (کارشناس بنیاد صلح بین المللی کارنگی در واشنگتن) با تاكيد روی تفاوت ميان نخبگان سياسی در "رژيم شاه" و جمهوری اسلامی ميگويد: در حالی كه هنگامی كه هوا پس شد "نخبگان سياسی شاه" توانستند بيرون از ايران زندگی كنند...

اينجا مجری برنامه با پوزخند اضافه می كند: "و حساب های بانكی لازم در خارج را هم داشتند."


0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home