Sunday, September 20, 2009

masoud behnoud-Reza Shah-bbc

گفتگوی مسعود بهنود با شبکه جنبش راه سبز ("جرس")
جرس / "موج آزادی"

"[بی سوادان] بیش از هزار سال است که عادت کرده اند شاه میری، شاه کشی و نبود شاه برایشان فاجعه بزرگی باشد."

" ... دو اتفاق تاریخی افتاد که روند آزادی در ایران را سقط جنین کرد. ۳ اسفند ۱۲۹۹، فقط کودتایی علیه (دمكراسی) قاجار نبود... به واقع بایست به این خاطر گریست چرا که مردم حکومتی را حتی در اوج دیکتاتوری اش تحمل کردند اما وقتی که این دیکتاتوری به دموکراسی تن داد و ۱۶ سال هم با این وضعیت اداره شد، دیکتاتور دیگری زمام امور را به دست گرفت . این کودتا به اعتقاد من بزرگ ترین فاجعه تاریخ ایران است..."

"وقتی می خواستند دانشجویان را به خارج از کشور اعزام کنند، رضاشاه اصرار داشت که دانشجویان را کمتر به فرانسه بفرستند و به انگلستان بیشتر (!!!)، چراکه نظام سیاسی فرانسه جمهوری بود و انگلیس پادشاهی. او گمان می کرد که دانشجویان تنها در فرانسه با جمهوری آشنا می شوند و دچار بدآموزی های آن می گردند نه در سایر کشورهای اروپایی. این متاسفانه نشان می دهد که شخصی حاکم ایران شده بود که فاقد درایت و شعور کافی بود..."

"رضاشاه کل مطبوعات را نابود کرد... ما آزادی مطبوعات و دیگر گونه های آزادی را [با يوم الله ٥٧] به دست آوردیم، ولی ۸ ماه بعد..."

"آقایان متوجه نیستند. به همان دامی افتاده اند که محمدرضا شاه افتاد. او بعد از ۲۲ بهمن که از ایران رفت، همچنان می گفت که بی بی سی انقلاب کرده است... در بررسی هایی که ما انجام دادیم به نتایج جالبی رسیدیم از جمله اینکه در کل تاریخ انقلاب ایران، حتی یک بار هم بی بی سی با آقای خمینی مصاحبه نداشته است. تنها یک بار جاهد همراه با یک عده خبرنگار نشسته بوده و صدایی ضبط کرده بودند..."

"من به نظرم می رسد که همین قانون اساسی با ظرفیت تغییر دهندگی که در آدم ها می تواند وجود داشته باشد، هاضمه ای دارد که با آن می توان آزادی نسبی مردم ایران را برقرار کرد."

+

3 Comments:

Anonymous Babak Khandani said...

شگفت انگیز است که کارمندان و مزدبگیران رسمی دولت انگلیس پافشاری می کنند در انگلیسی بودن خاندان پهلوی و انگلیسی نبودن خمینی و انقلابی های 57!!

7:28 AM  
Blogger سرباز كوچك said...

بابك خندانی گرامی، ضد ايرانی بی شرف از يورش عرب و مغول گرفته تا اشغال نظامی ايران در جنگ جهانی دوم (كه فرصتی مغتنم بحصاب می آيد!) می گذرد تا بگويد آمدن رضا شاه بزرگ، بزرگ ترین فاجعه تاریخ ایران بوده است؛ و..و...و...

برای من شگفت انگيز تر اين است كه برخی از هم ميهنان به اين جانوران پليد و كثيف بعنوان "ايرانی" اشاره ميكنند.

7:21 AM  
Anonymous Farid said...

Dear Sarbaze Kuchak:

In the gallery of Iranian revolutionary “intellectuals”, Masoud Behnood offers a uniquely grotesque and disgusting picture.
Some of us are old enough to remember him and his “charming” face on Iranian “Imperial” television at a prime weekly program, being featured as a pontificator and analysts on that regime’s “despised” propaganda outfit! Everyone knew him as a protégé` of PM Hoveyda…..
Then, some of us are old enough to remember his metamorphosis into a fierce anti-Shah figure when the “winds of change” started to blow. It was he who pointed the finger of accusations towards “Jafarian” and “Neekkhah” and caused their sacking.
Then, some of us are old enough to remember his despicable editorship of the weekly journal “Tehran Mosavar” when the revolutionaries won. In it, he acted as a sympathizer of the left, putting his journal to the praise of hardcore terrorists like “Fadaiyan Khalgh” and “Mojahedeen”. Most notably, he was the one who constantly referred to Mohammad Reza Shah as “Saffok”!
We all know the rest of his history………
Behnood’s name is often mentioned in the same breath and the same vein as a contemporary of his, Alireza Nourizadeh. But, in my view, there is no comparison between the two. Compared to Behnood and his venomous, unforgettable and unforgivable attacked on the old regime and his despicable use of the term “Saffok”, Nourizadeh pales like a moderate dissident……..
In short, Behnood is a vile person, a nauseating and contemptible piece of human debris….

Farid

7:55 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home