Saturday, July 04, 2009

peiknet.com

"تلفن و ای میل تماس با مراجع در قم...
...برای جلب حمایت آنها از مقاومت در برابر کودتا"

پيك نت

نه تنها پيك نت منفور، كه همهء دشمانان ديرينه و شناخته شدهء ايران و ايرانی در برونمرز، در پيشگيری از پيدايش جنبشی ايرانی (يا به گفتهء برخی، ناسيوناليستی) كه شايد بتواند جمهوری دست نشاندهء اربابانشان را نابود كند، از ملت ايران پشتيبانی خواهند كرد. در درونمرز، عربده های "الله اكبر" بر سر پشتبامها، و شعارهای مضحك و احمقانه ای چون "مرگ بر ديكتاتور"، "ايران شيلی نميشه" و "خامنه ای...سلطنت را رها كن" در برونمرز، از جمله پيامدهای همين پشتيبانی ها است.

+
"پيك نت" در آرشيو وبلاگ
"آيت الله صافی گلپايگانی"

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home