Thursday, July 02, 2009

Manouchehr Yazdi-Iran-oil-Reza Shah Pahlavi-ww2-WWII hedayat matin daftari

کالبد شکافی روشنفکران نفتی ( بخش دوم)
سرور منوچهر يزدی

"بیگانگان ابتدا با حمله نظامی ارتش را از کار انداختند و سپس خواهان خروج رضا شاه از ایران شدند و آنگاه بر کناری خاندان پهلوی را در دستور کار خود قرار دادند ....آنان قصد تنبیه کسی را داشتند که کلیه عوامل بیگانه و آشوبگران داخلی را سر کوب کرده بود و بابت نفت نه خودش و نه وزیرانش دیناری نگرفته و تن به مصالحه و تسلیم در برابر خارجی نداده بودند و این از گناهان کبیره ای بود که در دبپلماسی ننگ و نفرت انگلیسها و روسها قابل بخشایش نبود ... اعتراضی که رضا شاه به چپاول و غارت نفت ایر ان ابراز نمود اولین حرکت ضد استعماری بود که قبل از ملی شدن نفت در دوره مصدق شکل گرفت و به جهانیان نشان داد که میتوان برابر بیگانگان و غارتگران بین المللی ایستاد و به همین دلیل دولت بریتانیا نمیتوانست از گناه نابخشودنی رضا شاه که قواعد بازی را در عرصه سیاست و اقتصاد بهم زده بود بگذرد . بنابر این شاه میبایست تخت پادشاهی را ترک کند..."

=========
بيخود نيست كه پادوهای ايرانی‌نمای استعمار، همراه با اربابانی كه خود نيز ديگر همگی "مصدقی" شده اند، اشغال نظامی ‌ايران بيطرف در جنگ جهانی دوم را دورهء "بازگشت آزادی" توصيف ميكنند. البته پيشتر در اين وبلاگ به نوهء مصدق، هدايت متين دفتری، كه از اشغال ايران بعنوان "دورهء طلايی دمكراسی در ايران" ياد ميكند، اشاره شده است.

+ ( بخش نخست)

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home