Friday, July 10, 2009

Hamid Dabashi-people power- قدرت مردم

انتفاضهء ايرانی!
"پروفسور" حميد دباشی ؛ دانشگاه کلمبيا (+)
الاهرام / برگردان در تارنمای "راديو زمانه" و ديگر سبزهای برونمرزی

"تنها پيروز انتخابات رياست‌ جمهوری سال ۲۰۰۹ مردم ايران بودند، فارغ از آن‌ که به چه کسی رأی دادند؛ يعنی بيش از چهل ميليون نفر‌ از ۴۵ ميليون واجدين شرايط ، به بيان ديگر بيشتر از ۸۰٪ آن‌ها."

"مشکل جنبش دموکراسی خواه ايران اين نيست که نمی تواند فردی چون اوباما توليد کند -- به فرض که او الگو باشد. موسوی به خوبی قادر بود يک اوبامای ايرانی باشد. مشکل در نداشتن مشاورينی چون مشاورين ارشد ا‌ردوی انتخاباتی اوباما در سال ۲۰۰۸ بود. چيزی که کمپين موسوی سخت بدان محتاج بود."

"ايران ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، جايی که ميليون‌ ها ايرانی در نظم و صلح و شادی و آرامش و هيجان پای صندوق‌ های رای رفتند. رای دهندگان ايرانی به محض آنکه ديدند رأيشان دزديده شده به خيابان‌ ها ريختند، درست همان کاری که آمريکايی ها می بايست در سال ۲۰۰۰ می کردند و نکردند."

"اين (جنبش) انتفاضهء ايران است؛ انتفاضهء ايران را بايد از شعار «ايران شده فلسطين، مردم چرا نشستين؟» در خيابان‌ های تهران شناخت."

"برادران و خواهران ِ ايرانيان در سراسر جهان اسلام و جهان عرب.../ جوانان مسلمان و عرب درسشان را از برادران و خواهران ايرانی خود..."

" فرق ميان شاه و رهبر چيست؟ هيچ!"

+
دباشی، کدیور و فاطمه حقیقتجو در دانشگاه کلمبیا (در ٧ بخش)

1 Comments:

Anonymous katayoun said...

کنگره روشن سران سبز اندیش به طرفداری از حزب سبز پوشان دموکرات منش و مسلمان میرود. و چرا که نه؟! فاطمه حقیقت جو را در اِم.آی.تی در ترشی خوابانده بودند برای یک همچنین روزهائی. و چه بهتر آنکه انقلابی سبز را جایگزین انقلابی سرخ کنند، که ضررش برای محیط زیست کمتر خواهد بود و منفعتش هم به همان دار و دسته چپول های جهان-وطنی خواهد رسید. از دل آن "انقلاب" آنچه برون آید همان تعفنیست که حضرت رهبرِ "غیر وابسته" شان در سر داشت و به کمک چاقوکشان و با حمایت "استعمارگران" به اجرا در آورد. در این میان، ایرانیان آن ناپخته مردم سی سال پیش نیستند که به دهان یزدیهای امروزی چشم بدوزند. میر حسین موسوی و نهضت سبزگونه اش بهانه ایست برای ملتی که منتظر است تا بر علیه رزاز تقلبی قیام کند.

2:18 AM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home