Friday, October 19, 2007

hamid dabashi-Shah-Pahlavi-Iran-ahmadinejad-columbia university-bollinger

"فقط چند سال پس از اينكه سازمان سيا كودتای خبيث، كينه توز و جنايتكارانه را برای فروريختن نخست وزيری انتخابی و دموكراتيك محمد مصدق در سال ١٩٥٣ فراهم كرد، دانشگاه كُلُمبيا، در اقدامی كه براي آن دانشگاه جای شرمساری ابدی دارد، به ديكتاتور واقعی ايران، محمدرضا شاه پهلوی، يك مدرك افتخاری ‌اهدا كرد. احمدی نژاد عوام فريبی ناتوان است: امروز پرزيدنت انتخابی يك جمهوری، و فردا از فراموش شدگان تاريخ ميهنش. ولی به عنوان يك تابلو راهنِما در ادامه حماسه ميليونها ايرانی، كه دهه ها و صده ها برای رسيدن به هدف دموكراسی در كشورشان جنگيده اند، او از آن شاه فاسد ("degenerate") بينهايت والاتر ("superior") است، شاهی كه پادشاهی بی رحمَش مبنای اين باند حتی فاسدتر مُلايانی كه اميدها و آرزوهای يك ملت را دزديده اند قرار گرفت. آيا اين ملت بايد منتظر اين حرفه دوست فرصت طلب نوكيسه (بُلينجر را می گويد) می ماندند تا بيايد و به آنها بگويد كه مبارزاتشان برای آزادی و دموكراسی پس از صده ها بيهوده بوده است؟ راستش نه. بُلينجر امروز شايد برای خودش جايگاه ننگينی را كسب كرده باشد، ولی با آن حرف های تحريك آميز بی شرمانه يا به طور حيرت انگيز بی سوادانه درباره ی تاريخ و تلاش های سياسی مِلتی كه از اظهارات مضر و بی سوادانه ايشان پيداست مطلقاً چيزی از آن نميداند و من مغرورانه مردم خودم می نامَم موجب ننگ بی سابقه دانشگاه من شده است."

حميد دباشی؛ استاد دانشگاه كلمبيا
الاهرام (مصر)؛ شماره ٨٦٦ ، و تارنمای "پيوند" (آمريكا)

(البته آخرين بار كه نوشته ای از اين هوادار حماس و حزب الله را در همين الاهرام خواندم اكتبر سال پيش بود كه كتاب آذر نفيسی را به عنوان "پروپاگاندا بر ضد اسلام" محكوم كرده بودند!)

جستجو:
حميد دباشی
Hamid Dabashi

3 Comments:

Blogger Winston said...

Dabashi is a terrorist sympathizer

5:39 PM  
Blogger سرباز كوچك said...

So are his bosses in Washington, Winston, who brought and keep bringing them here.

7:34 PM  
Anonymous katayoun said...

نمیدانم چرا این "تحصیلکردگان" ایرانی، این "افتخارآفرینان عرصه علم و ادب" با پافشاری تمام هم "علم" و هم "ادب" را به گند کشیده اند.

اگر نام کسانی چون احمدی نژاد، بنا به ضرورت انجام معجزه ای اسلامی از صفحه تاریخ ایران حذف شود، که نخواهد شد (چراکه اینبار، تاریخ ایران بی هیچ شیله و پیله ای نبشته خواهد شد)، نام "دانشمندان" و "پژوهشگران" وطن فروش و مزدوران جیره خوار از این صفحات پاک نخواهد شد. بیچاره "ما" ملتی که "با سواد"مان اینست و رئیس جمهورمان آن

6:30 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home