Wednesday, June 10, 2009

jebhemelli-jebhe melli-جبهه ملی-ashkan razavi

"...شخص دکتر مصدق دلیرانه رویاروی رضاخان ایستاد و با مجلس موسسان و تحریف قانون اساسی مشروطه مخالف ورزید، اما این باعث نشد، که در دوره های ششم، چهاردهم و شانزدهم خود را نامزد نمایندگی مجلس ننماید و به خاطر آن که انتخابات شرایط دموکراتیک و مردسالارانه (!!) ندارد، از شرکت در آن اجتناب نورزید... در سال ١٣٣٩ [نيز]، انتخابات دوره ی بیستم مجلس شورای ملی، در شرایطی برگزار می گردید ،که حاکمیت استبدادی سلطنتی به پشتوانه ی خارجی، ٧ سال پس از کودتای ٢٨ امرداد ماه ٣٢ که به طریق غیر قانونی و غیر دموکراتیک / مردسالارانه (!!) به قدرت رسیده بود، در شرایطی خاص می خواست تا کمی فضای انتخابات را گشوده نشان دهد. همین امر، یاران صدیق مصدق را بر آن داشت، تا به تکاپو برای شرکت در انتخابات بیفتند و اللهیار صالح از کاشان خود را نامزد انتخابات ساخت...

...(و اما) در شرایط فعلی به نظر میرسد برای جلوگیری از پسرفت، شرکت در انتخابات اجتناب ناپذیر است. باید کاندیدائی را برگزید که گفتمان او به پاسداری از منافع ملی، حقوق شهروندی و حقوق بشر نزدیکتر است..."

مهندس اشکان رضوی
دکتر علی حاج قاسمعلی
مهندس آرش رحمانی
دکتر حسین مجتهدی
مهندس حمیدرضا خادم

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home