Sunday, June 07, 2009

homer abramian-Khosro Shakib-parstv-pars tv-balkanization-federalism

به جناب هومر آبراميان و آقای خسرو شكيب كه ديروز در تلويزيون "پارس" برنامه ای را جهت "اتحاد اقوام" اجرا كردند، و به گردانندگان اين تلويزيون فارسی زبان كه به صورت آشكار اجرای پروژه های اجانب را بعهده گرفته است، ياد آوری ميكنم كه همه آن اندازه ابله و كودن نيستند كه شما ميپنداريد.

و به هم ميهنانی كه ديروز برای اين مضحكه به به و چهچه ميكردند هم می گويم شوربختانه شما دوستان فقط ميشنويد، گوش نميدهيد. اين دو دروغ گو چه كسانی را به اين برنامه دعوت، و "دمكرات" و "آزاديخواه" و مدافع نام خليج پارس و چه و چه معرفی كردند؟

لهراسب زینالی را نميشناسیم؟ جستجوی نام رضا حسين بر از "جبههء مردم بلوچستان" كه نوكران بيگانه و تشنه به خون ايران در كنفرانس بروکسل را "بهترین فرزندان ایران" مينامد، در گوگل روبروی مان دشوار است؟ موسی شریفی و "حزب الاحواز" (يا به قول جناب آبراميان، "حزب همبستگی دمکراتیک اهواز") برای حفظ يكپارچگی ايران تلاش ميكنند؟

پاسخ های مثبت به پرسش آبراميان از تك تك آنها كه آيا نام خليج پارس را قبول داريد يا نه، ايران دوستی اين افراد را ثابت نميكند؛ حقه باز بودن پرسشگر را ثابت ميكند (و اطمينان ايشان به ابله بودن بيننده). پيشينه افراد مهم نيست؟ مگر ادعای باو‌ر به نام خليج پارس معيار ايران دوستی است؟ مگر "کنگره ملیتهای ایران فدرال" وجود ملتی بنام ملت ايران را قبول دارد كه از نام خليج پارس پدافند كند؟

3 Comments:

Anonymous katayoun said...

سرباز کوچک گرامی:

وظیفه ی رسانه های گروهی بظاهر مخالفِ رژیم ستمگر جمهوری اسلامی اینست که تا میتوانند سردرگمی ملی را تقویت کنند. و در این راه از هر که پیشینه ای داشته و مورد قبول مردم است استفاده می کنند تا از طریق او مردم را در این سردرگمی تا خرخره فرو دهند. امروز فلان شخص را می آورند و بهش میگویند شما این را بگو، و آن آدم هم دانسته و یا نداسته همانی را میکند که از او خواسته اند. بسیاری از این اشخاص لزومن بد نیت و بد اندیش نیستند، اینها برای رسانیدن صدایشان به گوش مردم از هر وسیله ای استفاده میکنند، و بهمین روی نیز مورد استفاده و سوء استفاده ی رسانه های حقوق بگیر قرار می گیرند. اما، در این میان آنچه باعث ناراحتی است، تضعیف روحیه ایرانی است و عدم اعتماد به نیروی ایرانی در دراز مدت، که در نتیجه پایانی شوم، یعنی فروپاشی ایرانی، خو.اهد داشت.

12:11 AM  
Blogger سرباز كوچك said...

كتايون گرامی،

"مخالفت" رسانه ای با جمهوری اشغالی پشیزی نمی ارزد. مهم آن است كه يك رسانه چه جريانی را تقويت و از چه پشتيبانی ميكند. برای نمونه، تلويزيون مجاهدين هم "مخالف رژيم" است، ولی ما به دلايل اشكار آنرا حتی يك رسانهء ايرانی هم به حساب نمی آوريم. اين توضيح را بدليل گزارهء "بظاهر مخالف" كه شما نازنين بكار برديد دادم، زيرا بفرض هم كه تلويزيون شجره و يا برنامه هايی مانند برنامهء آبراميان-شكيب، از هر شبكه ای كه پخش شود (در ضمن شنيدم كه سكوئی روان پريش هم به خواست شكيب آنرا پخش كرده)، مخالفان سر سخت جمهوری اسلامی هم باشند، اين مخالفت لزوما، و از ديد من هرگز، نميتواند ايران خواهی آنان را اثبات كند.

كتايون گرامی، نيت و انديشه سياسيون در كردارشان آشكار ميشود. آبراميان فردی نادان نيست كه ندانسته كاری كند. من نميتوانم پخش چنين برنامه هايی به سوی ايران را بيرون از چارچوب تلاش های روزا‌فزون دشمنان ايران در تحميل فدراليزيم بر ميهن اشغال شده مان ارزیابی کنم.

10:23 PM  
Anonymous katayoun said...

سرباز کوچک گرامی:

البته که مخالفت رسانه ای با جمهوری اسلامی محک نیست و به " پشیزی نمی ارزد،" و خدا را صد هزار بار سپاس که ملت ایران چمباتمه جلوی روی تلویزیون های خود ننشسته اند تا برنامه های ساخت این و آن را ببینند و بعد تصمیم بگیرند که چه باید بکنند و چگونه جلوی این همه نامردی و نامردمی بایستند!
درباره برنامه تلویزیونی آبرامیان و خسرو شکیب آنچه را که در نوشته شما آورده شده است را در نظر گرفته ام، ولی باور هم ندارم که هومر آبرامیان "سیاسی" است، چرا که "سیاسی" بودن قبائیست که قامتی استوار میخواهد. اما اینرا هم میدانم که امثال این آدمها میتوانند سیاست بازان دست دهم باشند و بدبختی ما ملت هم معامله کردن با این جیره خواران دست دهم است.
و اما مقوله "ایران خواهی" مقوله ایست که با شیر اندرون میشود و با جان بدر میرود. هر کسی را که آمد و نشست در یک کنگره ای ، و یا نشست پشت میکرفنی فکسنی ،و یا حتی جلوی روی یک خبرنگار زار زار
گریست و ادعای "سیاسی" بازی در آورد را که "میهن پرست" نمینامندش. "میهن پرست" واقعی ایران را نمی فروشد؛ در واقع "میهن پرست" واقعی موجودیست که قابل خرید و فروش نیست. چه کسی گفته که مشتی ارباب رسانه های 24 ساعته "میهن پرست" هستند؟ و مشکل تنها موجودیت کثیف جمهوری اسلامی نیست، که آن فقط یک روی قضیه است، مشکل اصلی ما موجودیت افرادی بی مغز و پر ادعا و جیره خوار و ناتوان است که سد راه مبارزین راستین قرار گرفته اند و با حماقت ذاتی شان آتش تنور بیگانه را چاق نگه میدارند!

10:54 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home