Friday, May 29, 2009

Abdol Latif Ebadi-Persian-Farsi-language-Reza Shah Pahlavi

"زبان رسمی تدریس در همهء مدارس و دانشگاههای ایران باید که زبان فارسی باشد نه اینکه هر منطقه ای کتابهای درسی اش را به زبان خاص آن منطقه چاپ کند و یا آموزگاران نیز به همان زبان منطقه ای و محلی دروس مختلف را تدریس کنند. در چنین وضعیتی در کمتر از بیست سال زبان فارسی بر باد فنا می رود و رشتهء پیوند میان [تيره های] ایرانی گسسته می شود. در نتیجه ایران نیز کشوری همچون هندوستان خواهد شد با بیش از بیست زبان رسمی مختلف و حتی رسم الخطهایی متفاوت و مردمی که ناچارند برای فهم یکدیگر از زبان انگلیسی استفاده کنند. من تصور می کنم میر حسین موسوی خودش هم متوجه حرف بی مطالعه ای که زده است نبوده است."

عبداللطیف عبادی

+
کی می رسد روزی که در دنیا به دلیل ایرانی بودنم تحقیرم نکنند؟

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home