Tuesday, June 10, 2008

Muqtada al-Sadr-Patrick Cockburn-wnyc

چگونه می شود يك چاقوكش و آدمكش بی سواد ا‌سلامی را نه تنها به يك رهبر، كه به يك "سياستمدار" خردمند تبديل كرد و از او يك "ناسيوناليست" ساخت؟ فقط كافی است تبليغات گسترده ای را كه بويژه در چند ماه اخير برای آخوند مقتدى الصدر (خمينی دوم) در رسانه های انگليسی زبان صورت گرفته دنبال كنيم.

گفتگوی ديروز راديو WNYC با پاتريك كوبرن (Patrick Cockburn)، روزنامه نگار مشهور ‌ايرلندی و نويسنده كتاب "مقتدى"

فقط چند نمونه از استقبالهای عاشقانه از تبليغات كوبرن و اربابانش برای الصدر:

نيويورك تايمز/ هرالد تريبون/ Z / كارگر سوسياليست (+)/ CSM / مادِر جُنز/ و...

--------‌
بيخود نيست كه در رسانه های "اپوزوسيونی" شب و روز به "سياست جهان دموكراتيك پس از ١١ سپتامبر" كه "مبارزه" با اسلاميون باشد اشاره می شود! شواهد فراوان دارند!

1 Comments:

Anonymous Babak Khandani said...

این همان کاری است که با محمد مصدق انجام دادند: به مردی بی دانش چهره ای دادند دانشمند. اسلام پرستی اش را میهن پرستی وانمود کردند. از همه بیشتر، کلاهبرداری بزرگی به نام ملی کردن صنعت نفت را یک دستاورد ضد استعماری نشان دادند. بابک خندانی

8:03 AM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home