Thursday, April 17, 2008

Mariam Firuz-Payvand.com-Fatema Soudavar Farmanfarmaian

چند روز پيش در سايت انگليسی زبان "پيوند [جمهوری اسلامی با استيت دپارتمنت]"، از سايت های باصطلاح "لابی" آمريكايی-ايرانی و مادلين آلبرايتی ها، مقاله ای در ستايش از يكی از سوسكهای سوراخ مستراح "حزب توده" (كه نامزد اين حزب برای نمايندگی در مجلس خبرگان در اوج كشتار ايرانيان بدست جمهوری اسلامی هم بوده) و شوهر محترم ايشان برای "آگاهی" هر چه بيشتر انگليسی زبانان منتشر شد كه جالب توجه است. ‌البته من لينك می دهم چون نويسنده آن در نخستين بند مقاله ابراز تأسف كرده كه چرا بجز در روزمانه "گاردين" و شمار "كوچكی" از سايت های به گفته خودش "ايرانی"، خبر به درك واصل شدن و "حماسهء" اين "بزرگ بانو" از بازتاب شايسته ای برخوردار نبوده!

"ايرانی، پاسيونارا و شاهزاده: به ياد مريم فيروز" (!!)
فاطمه سودآور فرمانفرماییان؛ سايت پيوند

"مهمترين فمنيست ايران ... شاهزاده ای كه در راه رسيدن به هدفش كه آوردن مودرنيته و آزادی (خمينی و خلخالی خودمان) به ايران بود هيچگاه دريغ نكرد ...همهء عمر با حجاب اسلامی جنگيده بود (!!)..."

+
"پایان سلطنت دستاورد مهم انقلاب!"
گفتگوی مريم فيروز با "اومانيته" (PDF)
راه توده شماره ١٠٩ ، مرداد ماه ١٣٨٠ اسلامی

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home