Friday, October 19, 2007

كليپ كوتاه از همايش "روز قُدس" در لندن، يكشنبه ٧ اكتبر ٢٠٠٧، كه توسط "كميسيون حقوق بشر اسلامی" سازمان داده شد.


1 Comments:

Anonymous katayoun said...

همایش پشت همایش، شعارهای بی وقفه و پوچ، رجزخوانی های لات گونه و جلف، اینست راه و رسم آنانی که از اندیشه و خرد بوئی نبرده اند و آلت دست مشتی دون صفت هستند.

با سپاس از سرباز کوچک

6:16 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home