Thursday, July 26, 2007

Behrouz Souresrafil-voa-pars-parstv

امروز در برنامه ی خود در تلويزيون پارس، بهروز صوراسرافيل خبر بسيار دلسردكننده ی صبح ايران را تكذيب كرد، و گفت روز يكشنبه در برنامه اش توضيح بيشتری خواهد داد.

(خوشحالم كه چند خطی را كه در باره ی "رفتن" اين ژورناليست ايرانی به آن رسانه ی ننگين و بدنام نوشته بودم در پايين آن وبلاگ قرار ندادم.)

3 Comments:

Anonymous zarehbeen said...

امید است که ایشان به جمع voa پیوند نخورند. تا کنون که بیش از نیمی از "ایرانیان مبارز" را خریده اند و نیم دیگر هم در لیست انظار ایستاده اند!

ذره بین

11:51 PM  
Blogger سرباز كوچك said...

البته از ديد من همان تلويزيون پارس هم ‌‌افتضاح است، ولی برای روزنامه نگاری مانند صوراسرافيل، رفتن به "VOA" جز خودكشی سياسی چيز ديگری بهمراه نخواهد داشت.

3:19 PM  
Anonymous zarehbeen said...

امروز هم که دلیل رفتن ایشان را فهمیدیم. امید است که این خرید و فروشهای سیاسی بزودی پایان گیرند.

فقط دریغا که صدای آنانی را که به میهن عشق واقعی دارند آنچنان قطع میکنند که همراه با قطع صدا، وجه سیاسی و اجتماعی طرف را هم برای همیشه خدشه دار میکنند.
در ضمن، سرباز کوچک مهربان، شما یک تلویزیون ایرانی به بنده نشان بدهید که واقعن با هدف بر اندازی رژیم و برنامه سازی در آنجهت به فعالیت بپردازد؟
تو گوئی تخم "ایرانی با غیرت" را ملخ خورده!


ذره بین

3:08 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home