Wednesday, March 14, 2007

300 the movie 2

فیلم سیصد

بابك خندانی (fravahr.org)
چهار شنبه ١٤ مارس ٢٠٠٧

فیلم ”سیصد“ سروصدای فراوانی بلند کرده است و بسیاری از ایرانیان را به خشم آورده. حتی جمهوری اسلامی که دشمن تاریخ پیش از اسلام ایران است* در روزنامه‌هایش به آمریکائیها پریده و این فیلم را توهینی به خود دانسته است.

در پاسخ به اعتراضهای ایرانیان، در یک تالار گفتگوی آمریکائی میخواندم: «این مسلمانان خود تمدن پارسیان را نابود کردند، اکنون برای آن میگریند.» سخنی راست‌تر از این نمیشد گفت.

بیش از چهل سال پیش، آن هنگام که بسیاری از ایرانیان از خود میپرسیدند «خشایار خوردنی است یا پوشیدنی؟»، مردی زندگیش را گذاشت تا دروغهای تاریخ در بارۀ هخامنشیان و جنگهایشان با یونانیان را آشکار سازد. میوۀ‌ این کوششها شاهکاری شد به نام یونانیان و بربرها (Les Grecs et les Barbares)، شش جلد کتاب به زبان فرانسه که اندک ایرانی با آن آشنا است. اکنون که هر شش جلد این کتاب به فارسی ترجمه شده، بد نیست به جای داد و فریاد زدن و سخن گفتن از چیزی که تا دیروز حتی نمیدانستیم وجود دارد، به خود این سختی را بدهیم و کارهای امیرمهدی بدیع را بخوانیم.

شاهنشاهی ایران بر روی خرد و دانائی استوار بود. اگر به نیاکان خود میبالیم، همچون آنان رفتار کنیم.


*‌ البته از ديدگاه خود من دشمنی جمهوری اسلامی با تاريخ ايران پيش و پس ندارد.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home