Sunday, October 15, 2006

300-movie-film-hollywood-Iran-Persia

اين فيلم هاليوودی كه يعنی براساس داستان نبرد ترموپليه (ترموپيل)، كه هنوز كه هنوز است فرنگی ها به آن افتخار ميكنند، ساخته شده است ماه مارس ٢٠٠٧ روانه ی پرده های سينماهای جهان خواهد شد.

هنگامی كه نه تنها واكنش شايسته ای در برابر يورشهای روزانه ی تحريفگران تاريخ ميهنمان نشان نميدهيم بلكه "روشنفكران" و ژورناليستهايمان خود متخصص اين كار شده و به پيشبرد اهداف پليد دشمنان ايران مشغولند، نشان دادن خشايارشاه به مانند يك فرعون، و شباهت دادن آرتش ايران (كه گويا هيولاهای زشت و بدريختی هم در آن وجود داشته است!) به قشونی القاعده ای-آفريقايی من را شگفتزده نمی كند. ملتی كه در برابر همه ی توهين هايی كه روزانه به ميهنش و پرچمداران آن ميهن ميكنند سكوت ميكند، سزاوار تف هايی مانند "اسكندر" و "٣٠٠" است كه هاليووود به آن می اندازد.

در همين مورد

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home