Tuesday, September 26, 2006

michel ehsani

يك جوان ايرانی ٧ ماه است كه در دانمارك در بند پليس گرفتار است
صبح ايران ( ٢٦ سپتامبر)

به گزارش رضا پيرامون از دانمارك يك جوان ايرانی بنام "ميشل احسانی" كه بعلت فشار بيش از حد پليس دست به خود كشی زده و به بيمارستان منتقل گرديده، از بيمارستان فراری شده و برای رهايی از دست پليس از هموطنان خود در سراسر جهان درخواست كمك كرده است. رضا پيرامون از هموطنان ايرانی در هرگوشه ی جهان خواسته است كه با وزرای دادگستری و كشور دانمارك از طريق فكس آنها تماس بگيرند و درخواست آزادی اين جوان ايرانی را بنمايند.

فكس وزير دادگستری:
٤٥٣٣٩٣٣٥١٠ (٠١١)
فكس وزير دادگستری دانمارك:
٤٥٣٣١١١٢٣٩ (٠١١)

آرشيو:
نوشته ای از سه ماه پيش
نوشته ای از چند هفته پيش

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home