Thursday, June 22, 2006

Morteza Samari -suicide- asylum-Denmark

يك ايرانی ٣٧ ساله در دانمارك خود را حلق آويز كرد

صبح ايران
٢١ ژوئن ٢٠٠٦

گزارش رضا پيرامون روزنامه نگار ايرانی در دانمارك حاكی است كه: يك جوان ايرانی بنام مجيد ثمری كه يكسال قبل از ايران بخاطر فعاليت های سياسی عليه رژيم، ايران را ترك ميكند تا به سرزمين امنی پناه ببرد ديروز در كمپ پناهندگان شمال كپنهاك پس از گرفتن دومين جواب منفی، خود را حلق آويز كرد. مجيد ثمری پناهنده ايرانی در دانمارك چند ماه قبل زمانيكه جواب منفی را از اميگريشن گرفت دست به يك خودكشی زد كه بلافاصله او را به بيمارستان ميرسانند و پس از پانسمان رگ دست او پليس دانمارك بجای اينكه او را در بيمارستان بستری كند و يا وی را به يك دكتر و روانكاو معرفی نمايد همچنان بی تفاوت او را رها ميكنند تا اينكه سه روز پيش زمانيكه مجيد ثمری دومين جواب منفی را ميگيرد خود را به كمپ ميرساند و پس از تهيه كردن طناب خود را حلق آويز ميكند. نامبرده متاهل بوده و دارای يك دختر پنج ساله ميباشد. همسر و فرزند وی در ايران هستند. در مجموع سهل انگاری پليس دانمارك و اميگريشن بدون توجه به خواست و مشكلات سياسی مجيد ثمری و خودكشی بار اول او و عدم توجه به مشكلات روحی كه مجيد ثمری به آن گرفتار بوده سحرگاه ديروز اين جوان ٣٧ ساله ايرانی با كوهی از مشكلات سياسی در ايران در خاك دانمارك خود را حلق آويز كرد و درگذشت. آنچه بسيار مورد توجه است اينست كه پليس با اينكه آدرس برادر مجيد ثمری را كه خود يك پزشك سرطان شناسی در بيمارستان نروژ ميباشد و آدرس خواهر او را نيز در اين كشور داشته بدون توجه و اطلاع دادن به خانواده وی تلاش دارند خود را مبرا از سهل انگاری در برابر يك پناهنده قلمداد كنند. رضا پيرامون در گزارش خود اضافه كرده است كه: اين خودكشی دارد بصورت يك جريان بزرگ سياسی تبديل می شود و ديروز در برابر پارلمان دانمارك تعدادی از ايرانيان دست به تظاهرات زده تا مظلوميت پناهندگان ايرانی را بگوش نمايندگان پارلمان برسانند.

2 Comments:

Anonymous آریا said...

خورشید جان:

مشکل ما ملّت همینه که دادخواهی خودمون را از بیگانه گان می خواهیم به جای آنکه خودمان، ضحّاکان حاکم بر وطن را ساقط کنیم و دادگزار باشیم و آنانی را به فرمانروایی برسانیم و حامی شویم که لایق سرزمینمان باشند و دادگزار میهن و مردمش. از اینگونه فلاکتها اینقدر ما بایستی بکشیم تا روزی که « خوبترینهای ما » بفهمند میهن یعنی چه و خیانت به تاریخ و فرهنگ و خادمان بزرگش یعنی چه؟.

12:48 PM  
Anonymous مرد پیر said...

بسیار متاثر شدم از شنیدن این خبر
امیدوارم هرگز شاهد اخبار این چنینی نباشیم ..
باشد که فرارسد روزی که هیچ ایرانی صرف داشتن عقیده ای خاص مجبور به تر ک میهن نشود
به امید ان روز
پاینده ایران

7:28 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home