Friday, March 17, 2006

به ياد داريد چگونه چند ماه پيش روزنامه "گارديين" تاريخ باستانی ايران را مورد تمسخر قرار داد و بر پادشاهان ايران برچسب "امپراتوری شيطانی" زد؟ درست است كه دشمنی رسانه های غربی با تاريخ دو دوره پيش از اسلام و پهلوي پديده ی تازه ای نيست، و گرداننگان سايتهای فارسی زبان صد البته حق دارند كه ياوه گويی های اربابانشان را بازتاب بدهند، چون با هم شريكند، ولی حتی يك بچه ٤ ساله هم می فهمد كه تعظيم كردن كسانی كه خود را "آژانس خبری كوروش" می نامند در برابر روزنامه ای كه كوروش بزرگ را يك شرور خطاب می كند شرم آور است.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home