Saturday, February 11, 2006

هديه ٢٢ بهمنی واشينگتون تايمز به ايرانيان آواره

نازيسم برای توده های عرب كه به پيام های ضد دمكراتيك، آرتش گرا و يهود ستيزش گرايش داشتند يك جذابيت واقعی داشت. در ١٩٣٥، رضا شاه، فرمانروای پرژيا، نام كشور را به ايران تغيير داد تا نشان دهد كه آنها، مانند نازی ها، آريايی بودند. در آهنگی كه در زمان جنگ محبوب بود می خواندند الله در بهشت، هيتلر اينجا


من، يك جوان ايرانی، فرياد می زنم شرم بر تمام شما برون مرزی ها ی به اصطلاح روشن فكر، استاد دانشگاهی و وبلاگ نويس "ايرانی" كه به اين دروغگويی ها هيچ واكنشی نشان نميدهيد. چرا به جای دكتر/مهندس/شاعر گفتن به هم ديگر به چنين مسائلی نمیپردازيد؟ ما چرا بايد وظيفه شما را انجام بديم؟ اين شما ها بوديد كه نسل ما را سوزانديد


در همين مورد: اينجا---و---اينجا


درود بر روان پاك آن ٢٦ سرباز ايرانی كه در همين روز سياه جان خود را فدای دفاع از
آرامگاه رضا شاه بزرگ كردند. خوشحالم كه بی وطنی شما را نمی بينند

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home