Tuesday, January 10, 2006

به ياد راديد كه دو هفته پيش به مقاله ای كه در آن ادعا شده بود كه رضا شاه بزرگ پشتيبان سر سخت نازی های آدمكش بوده و نام ايران پيامد آن هواداری و نامی نازی هيتلری است اشاره كردم

نه تنها ج ت آ از ايرانيان و خواننده های خود برای انتشار دروغ و اين چنين اتهامات نا بخشودنی پوزشی نخواست، بلكه چند روز پيش ديدم كه سانفرانسيسكو كرانيكل هم اين مقاله را چاپ كرده است

كجا هستند هزاران هزار "روشنفكر" و مقاله نويس هفته ای يك بار سمينار برو ای كه در برونمرز داريم؟ كجا هستند آن شبهه ناسيوناليستها كه نام خليج عرب بهشان بر ميخورد ولی هنگامی كه كسی خود نام كشورمان را به لجن ميكشد هيچ واكنشی نشان نميدهند؟ خوب ميدانيد كه سانفرانسيسكو كرانيكل همان رسانه ای است كه در يك شهر پر از "ايرانی" به خود پروانه ميدهد كه از جمهوری ايران كش و اصلاح طلبانش حمايت كند. از پادشاه ايران هم آنقدر نفرت دارند كه حتی در مقاله های مربوط به هنر نيز ماجرای ٢٨ مرداد را بيان می كنند

هيچ غلطی در كاليفرنيا نكرده ايد ولی صد تا حزب و كنگره و روزنامه و وبسايت "ايرانی" داريد

چی بگم؟ بر سر خود بزنم كه در يك خانواده ی ايرانی به دنيا آمدم؟ زمانی كه ميگويند انقلاب "ايران سوز" واژه را درك ميكنيد؟

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home