Friday, February 04, 2011

parsdailynews jimmy carter Shah of Iran republicans democrats

سايت آمريكايی "پارس ديلی نيوز" با تيتر "بازگشت جیمی کارتر، پدرخواندۀ هرج و مرج جهانی" كلييپ‌ ويدئويی تازه ای را ‌از "مخالفان" حزب دمكرات آمريكا، يعنی هواداران حزب جمهوری خواه و "راست های افراطی" بازتاب داده است. در بخشی از اين كليپ كه "اشتباهات" كارتر را به بينندگان "يادآوری" ميكند، پادشاه ايران را در "١٩٧٩" نشان ميدهند كه پرچم آمريكا را در دست گرفته، آنرا مانند يك آمريكايی در برابر كارتر تكان ميدهد. اين تصوير سپس به تصويری از خمينی كه "پرچم ايران" را در دست دارد تغيير ميكند تا هم آمريكايی ها يكی ديگر از "اشتباهات" كارتر را فراموش نكنند، و هم دو كتاب خوان های "ضد امپرياليست" از ايرانی بودن خمينی دجال (دستِ راست ابراهيم يزدی جنايتكار) شكی به خود راه ندهند.

ما ايرانيان نيز اگر فراموش كرده باشيم كه از رونالد ریگان تا كنون، همهء "پشتيبانيها" و "به نيكی يادكردن" ها از پادشاهی كه بقتل رساندند جز تاييد تهمت ها و توهين ها نبوده است، تحليل هايی كه در چند هفتهء اخير دربارهء رويدادهای تونس و مصر و "خطر" سر كار آمدن نوكران اسلامی‌شان از سوی "رقبا" و دشمنان فرضی حزب دمكرات ارائه شده يادآوری ميكند كه "پشيمانی" آنها از آنچه كه "فقط شخص كارتر"(!!) با ايران و پادشاه كرد، جهت تقويت کردن تبليغات همان "رقبا" صورت ميگيرد، و همان است كه هميشه بوده: "افسوس" خوردن از از دست دادن يك نوكر خوب و پرچم آمريكا بدست!

1 Comments:

Anonymous بابک خندانی said...

در زمان آریامهرشاه، ایران پرچم تاریخی شیروخورشید را داشت و با آمدن خمینی، پرچمی بیگانه با نشانهای انیرانی. این پرچم اسلامی هم جزئی از نیرنگ انگلیس و آمریکا است. پس می توان گفت که این خمینی و یارانش هستند که پرچم آمریکا/انگلیس را در دست دارند.

کارتر هم تنها یک سنگ است در بنای بزرگ چپاول ایران بدست بیگانه.

6:54 AM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home