Saturday, January 08, 2011

time magazine azadeh moaveni muhammad sahimi sara irani abbas milani khodnevis

بخش هايی از مقالهء "آزاده معاونی" در نشريه آمريكايی "Time"، كه يك روز پس از درگذشت شاهزاده عليرضا پهلوی در پنجم ژانويه ٢٠١١ م انتشار يافت. جهت آشنايی بيشتر خوانندگان وبلاگ با "بازتاب گسترده" خبر اين درگذشت در رسانه هايی كه دنيا را از واكنش ما "باخبر" كرده اند. با اين "برگردان" مقايسه كنيد، سپس برويد در برابر "فدرال بيلدينگ" از اربابان "آزاده معاونی" و "سارا ايرانی" ها "رژيم چنج" بطلبيد!

"عباس میلانی مدیر مرکز مطالعات ایران دردانشگاه استانفورد و نویسنده کتابی درباره زندگی شاه به سابقه افسردگی درمیان خانواده پهلوی اشاره ميكند. به گفته میلانی تقريبا درتمام شواهدی که سازمان سيا و يا سفارت های آمریکا و بریتانیا از خلقیات شاه ارائه می‌دهند ‌اشاراتی به وجود افسردگی در شاه می‌شود. در یک گزارش آمده كه او 'مانند هاملت' است. طرف ديگر اين گرايش، عشق‌ شاه به سرعت، اتومبیل‌های پرسرعت و پرواز بوده. ميلانی ميگويد، ظاهرا مرد جوانی که خودكشی كرد هم در وجودش هر دو خصوصیت را داشته.

ولی، خانواده پهلوی در پيامی كه در سايت رضا پهلوی گذاشته اين خودكشی را در چارچوبی ميهنی قرار داده، با اين توضيح كه "از آنچه که به ناروا بر میهن عزیزش می گذشت سخت آزرده بود" و "سالها کوشید که به گونه ای بر این بحران درونی فائق آید." اين واكنش تكرار عكس‌العمل اين خانواده به خودكشی ليلا پهلوی در سال ٢٠٠١ است. محمد سهیمی، تحليلگر مسائل ايران در "Tehran Bureau"، اين استدلال را يك غلوّ قلمداد ميكند. او در يك ای‌ميل توضيح ميدهد، "اکثر ايرانی ها نگران ایران هستند، اما تقریبا هیچ یک به اين دليل خودکشی نميكند. اين تنها يك سعی سياسی برای كسب كردن دلسوزی و شاید حمايت از ایرانیان داخل ایران است."

در ایران، جايی كه نگرش مردم نسبت به خاندان پادشاهی از نوستالژی زنان خانه دار برای دوران عظمت تا نفرت ماندگار از استبداد شاه تنوع دارد، خبر به سرعت در شبکه های اجتماعی اينترنتی بازتاب داده شد و بحث داغ در مورد آینده سیاسی ایران را دامن زد. برخی از منتقدان نظام پادشاهی خانوادهء پهلوی را به بهره كشی از مرگ علیرضا برای بهتر كردن وجهه خود متهم مكنند، كه او را به شکل یک شهيد قهرمان كه برای ایران جانش را فدا كرد به تصوير كشيده است.

ايرانی های دیگری كه در اينترنت حضور دارند خواستند میراث پهلوی را در منظری مدرن تر قرار دهند، با اين استدلال که گرچه اعضای خانواده خيلی لوکس زندگی ميكردند...."

+
فیروزه‌ غفارپور در گفتگو با راديو سوئد،
٥ ژانويه

"فوق العاده فردی باهوش، فوق العاده فردی تحصيل کرده، بسيار آرام و متين و در عين حال بسيار عاشق زندگی و شاد. تنها تصوری كه از شخصيت ايشان نميشد كرد اين بود كه بخواهند به زندگی خود پايان بدهند... با چند نفر از دوستان مشترك كه صحبت ميكردم .... ميگفتند كه ايشان در پاريس حتی روحيه بسيار خوبی داشتند، و هيچ گونه نشانی از اينكه ايشان افسردگی عميقی داشته باشند در ايشان نديدند."

3 Comments:

Anonymous Amil said...

میلانیها همه از آبشخور بیگانگان خوراک میگیرند و از این راه زندگی‌ ننگین خویش را میگذرانند. این گونه دشمنان نه میدانند میهن چیست، نه نام شاه به چه چمیست. مردم باید آگاه باشند و گول این کفتاران دژ منش را نخورند.

5:25 AM  
Anonymous Amil said...

New Book of Lies on H.I.M:
http://www.amazon.com/Shah-Abbas-Milani/dp/product-description/1403971935

ایرانی‌ راستین خود ستیز نیست، ونکه (بلکه) کسانی‌ که نا آگاه هستند ، تاریخ خود را نمیدانند و یا از تبار ایرانی‌ نیستند و تنها شناسنامه ایرانی‌ یا نام ایرانی‌ دارند، به این گونه دغلکاریها(خیانت) دست میزنند. برخی‌ دیگر هم از بیگانگان پول میگیر...ند که این دسته از جانوران نیز فرو مایه‌ترین دغلکاران هستند.

کدام ایرانی‌ نژاده و خانواده داری میاید و شمشیر به روی هم میهن خویش، کشور و فرهنگ و پادشاه خویش میکشد؟ این کار دُروندان( دروغ گویان ،ایرانستیزان) است که با پس دانشی خویش ،به ایران زیان میرسانند.

5:27 AM  
Anonymous Amil said...

http://nationalinterest.org/print/commentary/what-iranians-really-think-4662

http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=%2Fc%2Fa%2F2011%2F01%2F09%2FRV5N1H43BO.DTL&type=printable

5:43 AM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home