Friday, January 07, 2011

media reaction death suicide Prince Shahpour Ali-Reza Pahlavi شاهزاده شاهپور علیرضا پهلوی

در مقاله ای كه "Boston Globe" در همان روز چهارم ژانويه منتشر كرد، آمده است:

"به گفتهء جان تيرمَن (John Tirman)، پروفسور امور بین الملل در دانشگاه فنی ماساچوست در کمبریج (MIT)، خانوادهء پهلوی از وقتی كه ايران را ترك كردند نقش مهمی در سیاست ایران بازی نكرده است، تا اندازه‌ای به اين دليل كه خيلی از ايرانی ها آنرا بدليل بی رحمی رژيم شاه و سبک زندگی اسراف آميزانه‌ء اين خانواده در زمانی كه در قدرت بودند محكوم ميكردند. به گفتهء تيرمَن، ما آنچه را كه در حال حاضر در ایران است دوست نداريم، اما آنچه كه قبلا وجود داشت هم خيلی زننده بود.''

اين است دليل "هم‌نظری" كفتارهای مقلد سطل زبالهء "گويا" . در ضمن، هم ميهنانی كه با اين چيز نويس "چپ" نما و تشنه به خون ‌ايران بيشتر از خود من آشنايی دارند درخواست ميكنم كه مرا از "اعترافات" ايشان به نقاط مثبت آنچه كه "رژيم پيشين" مينامد با خبر كنند! البته اين صفحه از سايت "پروفسور" تيرمَن و اين نشست در مركز وودرو ويلسون، با شركت هاله اسفندياری، "رابين رايت" و ديگر ايران دوستانی مانند خودش هم شايد ديدنی باشند.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home