Wednesday, January 19, 2011

bernard lugan Tunisia Communiqué de Bernard Lugan sur la Tunisie

از وبلاگ "برنارد لوگان"، مورخ فرانسوی و متخصص قاره آفریقا

"رويدادهای مهم در تونس، پنداشتهای زير را الهام ميبخشند:

١) گرچه بن علی، رئيس جمهور تونس، مانند ٣٠ كشور آشنا از ١٩٢ كشوری كه در سازمان ملل متحد نمايندگی دارند مظهر دموکراسی نبود، گرچه هنوز نابرابری های اجتماعی پايداری در تونس وجود داشتند، اما او در بیست سال توانسته بود يك کشور جهان سومی را به یک کشور جاذب سرمایه و صنایع مدرن و یک قطب ثبات و دگرانديش پذير در جهان اغلب پر هرج و مرج اسلام تبدیل كند. صدها هزار گردشگر برای ديدن تونس شگفت انگيز و نوگرا می آمدند، هزاران بيمار برای جراحی با هزینه ای کمتر ولی با همان کیفیت مراقبت پزشكی در اروپا به تونس می آمدند، ١٠٠ ٪ جوانان تحصیل کرده بودند، زنان آزاد بودند و دختران حجاب نميپوشيدند.

٢) امروز، ‌اينها همه از ميان رفته . آن تصویری که تونس برايش خیلی سخت کار کرده بود دود شده، گردشگران منتظر خروج از اين كشور هستند، و تونس به آشوب كشيده شده است. روزنامه نگاران فرانسوی كه با يك "انقلاب گل یاس" تحريك ميشوند، از كسانی كه مانند روبات گزارشهايشان را ميخوانند یا گوش ميدهند پنهان ميكنند که تونس به يك جنگ داخلی نزديك ميشود، که غارت بصورت سیستماتیک صورت ميگيرد، که اراذل و اوباش درها را ميشكنند و برای غارت و تجاوز وارد خانه ها ميشوند، كه شهروندان صادق در وحشت زندگی می کنند و باید برای دفاع از اموال و تضمین امنیت خانواده های خود گروه های شبه نظامی درست كنند. همين اينان با اطمينان كامل به ما می گویند که تهدید اسلامی وجود ندارد...

٤) كشوری كه پس از تونس سرنگون خواهد شد مصر است، و پيامدهای آن غير قابل پيش بينی خواهند بود. سناریو از پيش شناخته شده است و تغییر نخواهد كرد: يك رئيس جمهور كهنسال، شورش مردم به دلیل افزایش قیمت مواد خوراکی....، برانگيختن واكنش تند پليس توسط مشاوران ‌ابدی، ايذا كردن قدرت توسط رسانه های غربی با متهم كردن خانواده مبارک به ثروت طلبی. و اينگونه است كه جاده برای يك جمهوری اسلامی ديگر باز خواهد شد، همه‌ و همه به نام "دموکراسی"..."

3 Comments:

Anonymous بابک خندانی said...

من با برنارد لوگان با آفریقا آشنا شدم و اوست که در من انگیزۀ مطالعه دربارۀ این قارۀ فراموش شده را برانگیخت.
اگرچه او یک دست راستی افراطی است، اما برخلاف هم میهننانش، احترام زیادی برای آفریقائیان دارد. گزافه گوئی نیست اگر بگویم که یکی از بهترین متخصصان این قارّه است.
البته اینرا هم بیافزایم که یک فرانسوی میهنپرست است و نخست از کشورش دفاع می کند، حتی اگر فرانسه گناهکار باشد. در دادگاه بین المللی برای جنایتهای روئواندا کوشش بسیار کرد تا ارتش فرانسه را بی گناه جلوه دهد ؛ من یکی را قانع نکرد.

3:20 PM  
Anonymous Anonymous said...

Follow the Money Trail:
Tunisian Revolt: Another Soros/NED Jack-Up?

http://www.foreignpolicyjournal.com/2011/01/18/tunisian-revolt-another-sorosned-jack-up/all/1/

1:51 PM  
Blogger سرباز كوچك said...

بابك گرامی، از اطلاعاتی كه در بارهء لوگان داديد سپاسگزارم.

در جهانی كه "چپ" ها خط مقدم استعمار را تشكيل ميدهند، خود من در برچسب هايی مانند "راست" و "چپ" ديگر مفهومی پيدا نميكنم. اتفاقا بدليل نابودی نيروهای راستين سوسياليستی و جايگزينی آنها با ماموران و تئورسين های خودی است كه ميهن پرستی، بجای پول پرستی و ميهن فروشی، در ترادف با "راست گرايی" قرار گرفته است.

اگر وقت داشتيد حتما به مقالهء زير، در نشريهء به قول خودشان "چپی" ی "كانتر پانچ" نيز نگاهی بياندازيد. اين جنايتكاران بن‌علی را با "شاه، ديكتاتور دست نشاندهء آمريكا"، و دولت موقت تونس را با "بختيار، نوكر بی اختيار شاه" برابر شمرده، به مخاطب وعدهء يك انقلاب تمام عيار ميدهند، چرا كه "راشد الغنوشي" عزيز گفته، "ديكتاتور سرنگون شده، ولی ديكتاتوری هنوز سرنگون نشده است."

http://www.counterpunch.org/amin01192011.html

10:25 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home