Tuesday, December 28, 2010

Reza Shah Pahlavi the Great wwii Iran invasion second world war oil concessions document سند اسناد

مقالهء كوتاه روزنامهء "The Illustrated London News" در توجيح سرنگون كردن رضا شاه بزرگ، يا به گفتهء اينان "ريضاخان"، كه در ٣٠ اوت ١٩٤١ ميلادی --- يعنی پنج روز پس از يورش وحشيانه به ايران بی طرف در سوم شهريور "١٣٢٠" --- در صفحهء نخست اين روزنامه منتشر شد. چه بهتر كه مقاله ای را كه قرار بود برای دوستی ای‌ميل كنم در دسترس همه باشد.

گرچه همانگونه كه پيشتر هم توضيح داده ام، اين رويداد از ديد من مهم ترين و سرنوشت ساز ترين رويداد در تاريخ معاصر ايران است، ميبينيم كه اشغال كشورمان از ديد كسانی كه برای جد و آباد مزدبگيران كنونی استيت دپارتمنت "آزادی" آوردند ارزش بيشتری از دو سه خط نداشته است، كه آنهم تركيبی از دروغ های توجيح كنندهء جنايات شان، و راستی ها است. پس به راستی ها بينديشيم، چرا كه دروغ ها طبيعتا در سايت های بيشمار و بسيار خوشنام در دسترس اند.

"[اين ديكتاتور مشرق زمينی] ناگهان در ١٩٣٢ امتياز نفتی ای را كه بريتانيا ٤٠ ميليون پوند برايش سرمايه گذاری كرده بود لغو كرد، و دولت بريتانيا --- هنگامی كه سِر جان سايمون، اكنون لورد سايمون، وزير امور خارجه بود--- مجبور به باج دادن، واگذاری اجاره هايش، و پرداخت حق امتياز سنگين‌تری و ٣٠٠ هزار پوند پول نقد برای تمديد شد. دورويی ريضاخان با ورود نيروهای روسی-انگليسی به پايان رسيده است."

(آيا جالب نيست كه كوچكترين اشاره ای به انتقال کمک‌های نظامی به شوروی، يعنی بهانهء اصلی غربی ها برای اشغال ايران، نميشود و همه اش حرف از پول و امتيازات نفتی خودشان است؟!)

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home