Wednesday, December 15, 2010

Parviz Ghelichkhani پرویز قلیچ خانی

دستاوردهای بسیار بزرگ جنبش عظیم ۱۳۵۷

"رفيق" کاپیتان پرویز قلیچ خانی، گرداننده مجله "آرش"
در "مصاحبه" با بی بی سی

"همین آقای بهزاد نبوی خیلی کارها کرد که اصلا به یک آدم بهرحال انساندوست نمی آمد. ولی وقتی بهزاد نبوی را گرفتند با این نگاهی که در این ده سال داشته، در همین رژیم، آقای بهزاد نبوی را بردند و او را هم زدند. او را به دادگاه بردند. اگر دیده باشید چشم هایش هم زخمی بود. بهزاد نبوی چون تجربه داشت، گفت "نه"، مصاحبه پس نداد. پس همین بهزاد نبوی تفاوت دارد با آقای ابطحی با امثال آنها که مصاحبه کردند. آنها به جنبش لطمه زدند."

"در سال ۱۳۵۷ آن جنبش عظیم، دستاورهای بسیار بزرگی برای مردم ما داشته و علیرغم اشتباهات بعدی آن که دو سازمان سیاسی چپ بزرگ، حزب توده و اکثریت (بيچاره ها اشتباه كردند)، به دفاع از این حکومت افتادند و فجایع بعدی که بوجود آمد. علیرغم آن، اتفاقی که در سال ۱۳۵۷ افتاد اگر الان بخواهد برگردد، یعنی دوباره ورق تاریخ را برگردانند، من باز از آن دفاع می کنم و شرکت می کنم. برای آنکه آن حکومت سرنگون بشود، هرچند که نمی دانستیم جای آن چه می خواهیم بیاوریم. همان اتفاقی که امروز هم وجود دارد."

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home